Soňky habarlar

Arhiw

«Awtoýoly» awtoulag harytlaryny 6 aýlyk möhlet bilen garaşaryna berýär

17:1604.05.2022
0
1995

Türkmenistanda ýokary hilli awtoulag bejeriş hyzmatlaryny we sarp ediş harytlaryny hödürleýän öňdebaryjy hyzmatlar merkezi bolan «Awtoýoly» awtohyzmatlar we söwda dükany harytlaryny müşderilere 6 aý möhlet bilen garaşaryna ýeňillikli ýetirýändigini habar berýär.

Bu amatly ýeňillikden peýdalanmak bilen müşderiler awtoulag üçin zerur bolan islendik sarp ediş harytlaryny amatly bahalardan alyp bilerler. Şeýle mümkinçiligiň döredilmegi harytlary satyn almakda tölegiň kadaly bolmagyny, bölekleýin tölenmegini üpjün edýär. Bu bolsa alyjylara islendik gerekli bolan harydy satyn almaga ýardam etmek bilen, awtoulagyň gurat bolmagy üçin-de ýerlikli çözgütdir.

«Awtoýoly» dükany tarapyndan ýetirilýän bu ýeňillikli mümkinçilikden peýdalanmak üçin onuň Aşgabat şäherindäki şahamçalaryna ýüz tutup bilersiňiz.

Habarlaşmak üçin:

  • G.Kuliýew köçesi. +99312 75-40-09;
  • Ankara (Ýubileýnaýa) köçesi: +99312 45-48-16;
  • «Berkarar» söwda-dynç alyş merkezi: +99312 46-91-02; 1972 (Atatürk) köçesi, 82-nji salgydaky awtoulaglara hyzmat ediş we söwda nokady.

Şeýle-de okaň:

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň