Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistan daşary ýurt pasportynyň möhletini uzaltmagyň täze düzgünini tassyklady

00:2328.07.2021
0
56836
Türkmenistan daşary ýurt pasportynyň möhletini uzaltmagyň täze düzgünini tassyklady

Türkmenistanda Daşary ýurt pasportynyň möhletini uzaltmagyň Tertibi tassyklandy. Resminama hukuk maglumatlarynyň portalynda çap edildi.

Daşary ýurt pasportynyň möhletini uzaltmagyň Tertibi Türkmenistanyň Prezidentiniň 2021-nji ýylyň 1-nji iýulyndaky Kararyna laýyklykda işlenip düzüldi. Belläp geçsek, bu Kararyň esasynda Türkmenistanyň daşary ýurtlarda wagtlaýyn ýa-da hemişelik ýaşaýan raýatlarynyň 2020-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan 2022-nji ýylyň 30-njy dekabry aralygynda tamamlanan ýa-da tamamlanýan daşary ýurt pasportlarynyň möhleti 2022-nji ýylyň 31-nji dekabryna çenli uzaldyldy.

Pasportyň möhletiniň uzaldylandygy barada bellik etdirmek üçin wagtlaýyn ýa-da hemişelik daşary ýurtlarda ýaşaýan Türkmenistanyň raýatlary ýurduň iň ýakyn diplomatik wekilhanasy bilen habarlaşmaly, erkin görnüşde arza ýazmaly we anketa doldurmaly.

Arzanyň ýanyna pasportyň asyl nusgasyny, onuň göçürmesini hem-de kagyz görnüşde we elektron göterijide öz suratyňy (3x4 ýa-da 4x5 sm) goşmaly. Arza elin gowşurylyp ýa-da poçta arkaly iberilip bilner.

Bellik möhüri, uzaldylandygy baradaky elektron maglumatlary öz içine alýan QR koduny özünde jemleýär, şeýle hem Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanasynyň ýa-da konsullygynyň resmi wekiliniň goly hem-de gerbli möhüri bilen tassyklanýar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň