Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Gazagystandaky ilçisi Astanadaky TRT wekilhanasynyň ýolbaşçysy bilen duşuşdy

20:5907.08.2023
0
37226

Türkmenistanyň Gazagystandaky ilçisi Batyr Rejepow şu gün Gazagystan Respublikasyndaky TRT teleýaýlymynyň wekilhanasynyň müdiri Mehmed Çalyşkan bilen duşuşdy.

Ilçihananyň Metbugat gullugynyň sosial ulgamlardaky habaryna görä, duşuşyk Astanadaky TRT wekilhanasynyň çäginde geçirildi.

Söhbetdeşlikde taraplar Türkmenistanda bolup geçýän giň gerimli özgerişliklere meýilnamalary, habarlary, syn we seljeriş materiallaryny taýýarlamak arkaly hyzmatdaşlygy gurmagyň möhümdigini aýtdylar.

Türkmen diplomaty duşuşygyň barşynda möhüm seneler bolan Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy we Bitaraplygynyň 28 ýyllygy, şeýle hem türkmeniň nusgawy şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy boýunça görülýän taýýarlyk barada belläp geçdi.

Çeşmäniň bellemegine görä, taraplar bilelikdäki çärelere gatnaşmak arkaly iş gatnaşyklaryny saklamak barada ylalaşdylar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň