Arhiw

«Türkmenistan» awiakompaniýasynyň Kazandan Türkmenabat şäherine yzygiderli gatnawlarynda uçýan ýolagçylar Tatarstanyň paýtagtyndaky halkara howa menzilinde PZR barlagyndan geçip bilerler

12:0105.11.2022
0
23168
«Türkmenistan» awiakompaniýasynyň Kazandan Türkmenabat şäherine yzygiderli gatnawlarynda uçýan ýolagçylar Tatarstanyň paýtagtyndaky halkara howa menzilinde PZR barlagyndan geçip bilerler

«Türkmenistan» awiakompaniýasynyň Russiýa Federasiýasyndaky baş agentiniň resmi web saýtynda habar berlişine görä, indi Kazan howa menzilinden Türkmenistana uçmak üçin bir gün öňünden şähere gelip, Tatarstanyň Respublikan kliniki hassahanasynda COVID-19 bilen bagly PCR synaglaryndan geçmek hökman däl.

Ýolagçylar uçmak üçin islendik ýerde geçirilen PCR synagynyň netijelerini hödürläp bilerler. Esasy zat, synag netijeleriniň tabşyrylanyna 48 sagatdan köp wagt geçen bolmaly däldir.

Ýolagçylar Kazanyň halkara howa menzilinde halkara gatnawlar meýdançasynyň garşysyndaky ýerleşýän 1A terminalynda ýerleşýän «Fastest» iň çalt synag nokadynda hem synag geçirip bilerler.

COVID-19 synag merkezi 24 sagat açykdyr.

Synag bilen baglanyşykly islendik sorag boýunça ýüz tutmak, şeýle hem «Fastest» nokadynyň hyzmatyndan peýdalanmak üçin:

  • Nobatçy dolandyryjysy: +78432544561
  • Koll-merkezi: 88003333299

Güýz-gyşky uçuş meýilnamasy esasynda «Türkmenistan» awiakompaniýasy aşakdaky tertip boýunça Kazandan Türkmenabat şäherine yzygiderli gatnawlary amala aşyrýar:

  • Duşenbe güni uçuş —sagat 00:35-de, gonuş — 06:05-de.
  • Penşenbe güni uçuş — sagat 11:00-da, gonuş — 16:30-da.

Aşgabatdan Kazana uçuşlar ýekşenbe güni 23:05-de uçup, penşenbe güni 09:00-da gonar.

Kazanyň howa menzili Tatarystanyň paýtagtyndan 28 kilometrlik uzaklykda ýerleşýär. Kazanyň halkara howa menzili 2021-nji ýylda 3,8 million ýolagça hyzmat edipdir.

Şeýle-de okaň:

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň