Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň futzal ýygyndysy Bakuwdaky üçünji ýoldaşlyk duşuşygynda hem ýeňiş gazandy

19:0022.09.2022
0
17044
Türkmenistanyň futzal ýygyndysy Bakuwdaky üçünji ýoldaşlyk duşuşygynda hem ýeňiş gazandy

Futzal boýunça geçiriljek Aziýa Kubogy – 2022-niň final tapgyryna taýýarlygynyň çäginde Baku şäherinde okuw-türgenleşik ýygnanyşygy dowam edýän ýurdumyzyň milli ýygyndysy üçünji ýoldaşlyk duşuşygyny geçirdi.

Baku şäherindäki “Abşeron Idman Kompleks” sport toplumynda geçirilen duşuşykda ýygyndy toparymyz ýerli “Rekord Klub AZ” toparyny 2:1 hasabynda ýeňlişe sezewar etmegi başardy. Ýygyndy toparymyza ýeňiş getiren toplary Mülkaman Annagulyýew bilen Maksat Soltanow öz atlaryna ýazdyrdylar.

Ýeri gelende bellesek, ýurdumyzyň futzal boýunça milli ýygyndysy okuw-türgenleşik ýygnanyşygynyň dowamynda geçiren birinji duşuşygynda “Baku Fire FK” toparyny ýeňlişe sezewar etdi (1:0). Ikinji duşuşygynda bolsa Azerbaýjanyň ýygyndy toparyndan 4:2 hasabynda üstün çykdy.

Guwanç Kanaýewiň ýolbaşçylygyndaky tälimçiler toparynyň Baku şäherinde geçirilýän okuw-türgenleşik ýygnanyşygyna hem-de Aziýa Kubogy-2022-niň final tapgyrynda çykyş etmek üçin Naýbaşy futzal ligasynda çykyş edýän futzalçylaryň 14-sini (2 derwezeçi, 12 oýunçy) çagyrandygyny bellemek gerek.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň