Soňky habarlar

Arhiw

«Lion Wings» «Top» haryt nyşanly ýokary hilli kir ýuwujy serişdesini hödürleýär

13:1013.08.2022
0
8078
«Lion Wings» «Top» haryt nyşanly ýokary hilli kir ýuwujy serişdesini hödürleýär

Ýaponiýanyň we Indoneziýanyň himiki arassalaýyş serişdelerini öndürýän «Lion Wings» kompaniýasy türkmenistanlylara köptaraply (ýagny, hem ak eşikler, hem reňkli geýimler üçin) «Top Micro-clean tech» kir ýuwujy serişdesiniň hilini barlap görmegi teklip edýär.

«Top» kir ýuwujy serişdesi egin-eşiklere ýokup biljek islendik tegmilleriň — naharyň, miwe şiresiniň ýa-da kofäniň dökülmegi, deriň ýa-da ganyň degmegi ýaly hapalaryň ýokmagyny dessine arassalamak bilen, bakteriýalaryň öňüni alýar hem-de geýimlere ýakymly ys berýär.

«Top» serişdesi Şwesiýanyň «Elektrolux» ýaly meşhur kir maşyn önümçilik brendi tarapyndan ýokary hilliligi babatda ykrar edilendir. Onuň formulasy diňe bir tegmillere garşy täsirli bolman, kir ýuwujy maşynlaryň mehanizmleri üçin hem zyýansyzdyr we olaryň könelmeginiň öňüni alýar. Şonuň üçin-de «Top» serişdesinden peýdalanylanda goşmaça suw üçin ulanylýan himiki serişdelerden peýdalanmagyň zerurlygy ýokdur.

Bu kir ýuwujy serişde gury we suwuk görnüşde bolup, 3-5 kilogram mukdarda, şeýle-de 4 litr göwrümde hödürlenilýär. Serişde ýokary konsentrirlenendigi bilen tapawutlanyp, onuň 3 kilogramlyk görnüşi kirleri 50 gezek ýuwmaga ýetýär.

«Top» kir ýuwujy serişdesini öndürijiler we paýlaýjylar müşderilere ony satyn alanlarynda üns bolmagy, ýalňyşlyk bilen onuň ýasama görnüşini almazlygy maslahat berýärler. Hakyky «Top» kir ýuwujy serişdesiniň gabynda «Lion Japan» haryt nyşany bardyr.

«Lion Wings» kompaniýasynyň önümleriniň beýleki köpdürli görnüşleri bilen kompaniýanyň şu salgyda ýerleşýän Türkmenistandaky resmi dükanyna baryp tanyşmak bolýar: Aşgabat şäheri, G.Kulyýew köçesi, «Peýkam» binasy.

Telefon belgileri: (+993 65) 53 86 44, (+993 62) 32 44 33.

Şeýle-de okaň:

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň