Soňky habarlar

Arhiw

«Malaý» gaz käninden Hytaýa 2 milliard kub metrden gowrak gaz eksport edildi

14:5219.04.2022
0
6431
«Malaý» gaz käninden  Hytaýa 2 milliard kub metrden gowrak gaz eksport edildi

2022-nji ýylyň ilkinji üç aýynda Lebap welaýatynyň çägindäki «Malaý» gaz käninden 2 milliard kub metrden gowrak tebigy gaz Hytaýa eksport edildi. Şeýlelikde meýilnama 196,6% ýerine ýetirildi — «Nebit-gaz» gazetiniň elektron neşirinde habar berilýär.

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Lebapgazçykaryş» müdirligi tebigy gazyň we gaz kondensatynyň çykarylyşyny we eksportyny artdyrmagyny dowam edýär. Şu ýylyň geçen üç aýynda müdirlik boýunça önümçilik 3 mlrd 183 mln kub metr tebigy gaza barabar boldy, şol bir wagtda meýilnama 119,4% ýerine ýetirildi. Gaz kondensatynyň önümçilik möçberi degişli döwürde 14 müň tonna barabar boldy, şol bir wagtda meýilnama 115% ýerine ýetirildi.

Türkmenabat şäherinden takmynana 70 kilometr uzaklykda ýerleşýän «Malaý» gaz käni 1986-njy ýylda işe girizildi. Häzirki wagtda bu ýerde 91 sany guýy bar. «Malaý» ýatagyndan baryp 1986-njy ýyldan bäri tebigy gaz çykarylyp gelinýär. Bu toplum Türkmenistanyň diňe bir gündogar welaýatynyň ilatly ýerlerini, şeýle hem dürli maksatly desgalary «mawy ýangyç» bilen üpjün etmän, eýsem, asyrymyzyň iri taslamasy bolan Türkmenistan–Özbegistan–Gazagystan–Hytaý transmilli gaz geçirijisine hem harytlyk önüm berýär. Bu halkara energiýa magistraly bilen «Malaý» gaz känini uzynlygy 188 kilometr bolan «Malaý–Bagtyýarlyk» gaz geçirijisi birleşdirýär.

Geçen ýyl Türkmenistanyň Prezidentiniň «Malaý» gaz käninde täze gaz gysyjy desgany ulanyşa girizendigini bellemek gerek. Ýylda üstünden 30 milliard kub metre çenli tebigy gazy geçirmäge ukyply bolan desgada ygtybarly enjamlar hem-de öňdebaryjy tehnologik çözgütler ornaşdyryldy.

Şeýle-de okaň:

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň