Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanda awtorlyk oýlap tapyşlaryň ilkinji maglumatlar banky döredilýär

12:2411.01.2022
0
13195
Türkmenistanda awtorlyk oýlap tapyşlaryň ilkinji maglumatlar banky döredilýär

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýa merkeziniň geçiriş merkezinde ýurtda ilkinji gezek kärhananyň gatnaşmagynda işewürlik-inkubatorlaryna girizilmegi üçin ýurduň ähli oýlap tapyşlarynyň maglumatlar gory döredilýär – diýip, “Türkmenistan: Altyn asyr” web saýty habar berýär.

Geçiriş merkezi balyk ununyň önümçiligi, maşyn gurallarynyň gurluşygy, awtoulag senagaty, ýüň ýüplük we ketgut öndürmek hem-de beýlekiler ýaly ýokary girdejili we gaty az defisitli önümçiliklere daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek ugrunda iş alyp barýar. Merkeziň iň möhüm ugurlaryndan biri hem başlangyç, kiçi we orta işewürlikde innowasiýa taslamalaryny durmuşa geçirmekdir.

Merkeziň hünärmenleri muny şeýle düşündirýärler:

“Ýaş telekeçiler üçin işewürlik-inkubatorlarynda dokma pudagy we ýüplügiň hilini ýokarlandyrmak bilen baglanyşykly meselelere aýratyn üns berýäris. Şeýle hem, mallar üçin ýokary belokly “gaprin” öndürmek boýunça başlangyç we işewürlik-inkubatorlar üçin taslamalary taýýarlamagy meýilleşdirýäris”.

Geçiriş merkezi içerki önümçiligiň ösüşine we daşary ýurtlaryň ösen tehnologiýalarynyň ornaşdyrylmagyna goldaw bermek maksady bilen birnäçe ýyl mundan ozal döredildi. Merkeziň maksatlarynyň biri-de, ylmy işleriň netijelerini telekeçilik üçin ýokary potensialy bolan täjirleşdirmek, intellektual eýeçiligi döretmek, intellektual eýeçiligi kesgitlemek we täjirleşdirmek üçin maliýe çeşmelerini çekmek, başlangyç kärhanalary döretmek, ýurtda işewürlik-inkubatorlary arkaly ylmy we önümçiligi utgaşdyrmak mümkinçiligine baha bermekden ybarat – diýlip, çeşmede bellenilýär.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň