Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň SG we DS ministrligi ýyly geýinmegi maslahat berýär

18:4314.12.2020
0
14338
Türkmenistanyň SG we DS ministrligi ýyly geýinmegi maslahat berýär

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi gyş paslynyň dowam edýän günlerinde daşaryk çykylanda geýinmegiň düzgünleri barada ilatymyzy sms-habarnamasy arkaly habarly edýär. Sms-habarnamasynda şeýle diýilýär:

«Hormatly adamlar!
Gyş paslynyň dowam edýän günlerinde, paslyň talaplaryna laýyklykda geýiniň. Daşaryk çykanyňyzda başgap, ýyly egin-eşik, typmaýan aýakgaplary, ellikleri geýiň.
Eger siz şu düzgünleri berjaý etseňiz, ýylyň hemme pasyllarynda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz!»

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň