Soňky habarlar

Archive news

Ylym we tehnika

Belarus Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy ösdürmek isleýär

Belarus Respublikasy Türkmenistan bilen awtoulag we oba hojalyk tehnikalary babatdaky hyzmatdaşlygyny dikeltmek isleýär. Munuň üçin belarus hünärmenleri Aşgabatda duşuşyklary geçirdiler diýip, ORIENT habarlar agentligi ýazýar. Belarus...

Türkmenistan älem giňişligine ikinji emeli hemrany uçurar

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow oktýabr aýynda geçiren Ýaşulularyň maslahatynda eden çykyşynda ýurdumyzyň halk hojalyk toplumynyň dürli pudaklarynda öňdebaryjy kosmos tehnologiýalaryny peýdalanmagy has-da giňeltmegi ýakyn döwür...

Ýurdumyzyň çar künjeginde okuw maslahatlary we sergiler geçiriler

Şu gün, ýagny 15-nji noýabrda, sagat 11:00-da Türkmenistanyň Mejlisiniň, şeýle-de Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň guramagynda "Türkmenistanyň kanunçylyk namalary we halkara hukuk resminamalary boýunça "Türkmenistanda...

Ankara şäherinde türkmen diline bagyşlanan maslahat geçirildi

Ýakynda Türkiýe Respublikasynyň paýtagty Ankara şäherinde ýerleşýän Hajettepe uniwersitetinde “Türk lingwistikasynda kesgitleme we hasaba alma: Halkara türkmençe ylmy barlaglar” atly ylmy-amaly maslahat geçirildi. Iki şanly...

I türkmen-hytaý ylmy-innowasiýa forumy öz işine başlady

Paýtagtymyzda “Innowasiýalar, täze tehnologiýalary we olary önümçilige ornaşdyrmagyň meseleleri” atly I Türkmen-hytaý ylmy—innowasiýa forumy açyldy. Ol Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy hem-de Hytaý Halk Respublikasynyň Ylym we...

Türkmenbaşydaky NGIZ toplumynda nebit koksundan grafit alyndy

“Ülke” hususy kärhanasynyň we Türkmenistanyň Senagat ministrliginiň “Türkmendemirönümleri” döwlet kärhanasynyň hünärmenleri täsin synag geçirdiler. Türkmen ykdysadyýetini senagatlaşdyrmak babatynda okgunly ösüş innowasiýa taslamasynyň netijesidir — ýurdumyzda ilkinji...