Soňky habarlar

Arhiw

Ylym we tehnika

Aşgabatda «Türkmentel ― 2019» halkara sergisi we maslahaty geçiriler

“Türkmenaragatnaşyk” agentligi bilen Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy 2019-nji ýylyň 27 ― 28-nji noýabry aralygynda Aşgabat şäherinde  Telearagatnaşyk, telemetriýa, habar beriş tilsimatlarynyň we teleradioýaýradyş enjamlarynyň «Türkmentel ―...

Dünýäniň iň uzyn asma köprüsi

Hytaýyň Wuhan şäherinde dünýäniň iň uzyn iki gatly asma köprüsi guruldy. Ýanszy derýasynyň üstünde gurlan köpriniň sütünleriniň aralygy 1700 metre, umumy uzynlygy 4,13 kilometre barabar. Bu...

Iň gowy kameraly telefonlar

Kameralara, fotoapparatlara we linzalara baha berýän “DxOMark” maslahat beriş şereketi öňki kamerasy iň dury telefonlaryň sanawyny ýaýratdy. Şereketiň hünärmenleri baha berenlerinde, esasan bu telefonlaryň dürli...

“Microsoft” täze noutbugyny tanyşdyrdy

“Microsoft” diňe programma önümçiligi bilen däl, eýsem dürli elektron enjamlary hem öndürmek bilen meşgullanýar. Kompaniýa “Surface Laptop 3” atly noutbuklaryny tanyşdyrdy. Bu kompýuterler “Apple”-iň “MacBook...

Halkara bäsleşikler: okuwçylar 136, talyplar 29 medal

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň şu ýylyň 13-nji sentýabrynda geçirilen mejlisinde wise-premýer P.Agamyradow döwlet Baştutanyna türkmenistanly mekdep okuwçylarynyň we talyplaryň şu ýylyň sekiz aýynda halkara bäsleşiklerde gazanan...

Türkmenistanda söwda ulgamy sanly görnüşe geçýär

«Agzybirlik tilsimaty» kärhanasy tarapyndan şu günler Aşgabat şäheriniň çäklerinde döwlet söwda ulgamy sanlaşdyrylýar. Has takygy, paýtagtymyzdaky Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň garamagyndaky dükanlaryň 186-synyň...

Ilkinji türkmen kompýuterleri öndüriler

2018-nji ýylyň oktýabr aýynda Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň “Kompýuter tehnologiýalary merkezi” tarapyndan esaslandyrylan “Agzybirlik tilsimaty” kärhanasy täzelikleriň bosgasynda. TDH-nyň hem habar berşi...

Bu enjam ýer titremesi bolmanka güýçli ses edipdir

Ýer titremesini anyklaýan ilkinji enjamy 132-nji ýylda Hytaýda älem giňişligini öwreniji Çjan Hen döredipdir. Örän ýönekeý enjam ýurduň imperatory üçin niýetlenilipdir. Enjam ýer titremesi bolmanka,...

Mekdep bazarlary müşderilere hyzmat edýär

Häzirki wagtda ýurdumyzyň ähli ýerlerinde täze okuw ýylyna taýýarlyk işleri alnyp barylýar. Mekdep bazarlarynyň döredilmegi hem bu taýýarlyk işleriniň möhüm bölegidir. Häzirki günlerde Diýarymyzyň dürli...

Silos taýýarlamak we desgasynyň ölçegleri

Ýurdumyzyň ilatyny ýokary hilli et we süýt önümleri bilen üpjün etmekde maldarçylyga uly orun degişlidir. Maldarçylykdan alynýan et we süýt önümleriniň mukdaryny artdyrmakda we özüne...

Türkmenistanda pomidoryň täze görnüşi döredildi

Daşoguz şäherindäki Türkmen oba hojalyk institutynyň Oba hojalyk ylmy-önümçilik merkezinde pomidoryň “Wostok 36x”, “Balkan” sortlaryny çaknyşdyrmak arkaly “Aýnur” sorty döredildi. Sortuň şitili köpçülikleýin gögerip çykandan...

ÝUNESKO-nyň sanawyna ýene 29 ýadygärlik girizildi

Bakuda geçirilen ÝUNESKO-nyň ýygnagynda 167 ýurtdan jemi 1092 ýadygärlige baha berlip, olaryň 29 sanysy Bütindünýä mirasynyň sanawyna girizildi. Olaryň arasynda adam eli bilen döredilen desgalar...