Türkmenistanyň «Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan» ýubileý medalynyň eýelerine sylaglar gowşuryldy

22:4104.12.2015
0
4103
Türkmenistanyň «Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan» ýubileý medalynyň eýelerine sylaglar gowşuryldy

4-nji dekabrda Türkmenistanyň Mejlisinde, Magtymguly adyndaky sazly-drama teatrynda, Aşgabat şäher häkimliginde, Senagat, Ykdysady, Nebitgaz, Oba hojalyk, Söwda toplumlarynyň binalarynda,   Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklar institutynda, demir ýol ulaglary hem-de bilim ministrliklerinde  döwlet sylagyna—Türkmenistanyň “Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan” ýubileý medalyna mynasyp bolan raýatlary sylaglamak dabaralary geçirildi. Ildeşlerimiziň ýüzlerçesi döwlet sylagyny dabaraly ýagdaýda kabul etdiler.

gala blog level3
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň