Akjemal Durdyýewa: Bakuwdaky maslahat gender deňligini üpjün etmegiň ýollaryny tapmaga ýardam eder

12:5221.11.2023
0
20930
Akjemal Durdyýewa: Bakuwdaky maslahat gender deňligini üpjün etmegiň ýollaryny tapmaga ýardam eder
Surat: report.az

Bakuwda guralan «Zenanlaryň hukuklaryny we mümkinçiliklerini giňeltmek» atly halkara maslahat bütin dünýäde gender deňligini üpjün etmegiň ýollaryny tapmaga kömek eder.

Muny Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň başlygy Akjemal Durdyýewa bu maslahatda eden çykyşynda aýtdy.

Onuň belleýşi ýaly, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň esasy strategiýasy gender deňligi syýasatynyň durmuşa geçirilmegini üpjün etmekden ybarat diýip, «Report.az» habar berýär.

Şeýle hem A.Durdyýewa zenanlaryň hukuklarynyň goralmagyny üpjün etmek bilen, ýurtlaryň möhüm durmuş-ykdysady ösüşe eýe boljakdygyny aýtdy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň