Soňky habarlar

Arhiw

«KIBERone» programmirleme mekdebi 3D oýunlary döretmek boýunça mugt ussatlyk sapagyny geçirer

11:5607.08.2023
0
45967

Köplenç, ene-atalar çagalarynyň kompýuter oýunlaryna aşa köp güýmenýändigi we enjamyň başynda örän köp wagt geçirýändigi hakynda pikir edýärler. Olaryň güýjüni we gyzyklanmasyny netijeli ugra gönükdirmek üçin «KIBERone» mekdebinde şeýle oýunlaryň döredilişi we IT tehnologiýalarynyň dünýäsini bilen özüne çekip bilersiňiz.

«KIBERone» halkara programmirleme mekdebi 6 ýaşdan başlap çagalary we ýetginjekleri hususy 3D oýunlaryňy işläp düzmek mowzugy boýunça nobatdaky mugt ussatlyk sapagyna çagyrýar.

Ussatlyk sapagynyň dowamynda ýaş geljekki programmistler we işläp düzüjiler özleriniň ilkinji, iň ýönekeý 3D oýnuny döredip bilerler, täze aragatnaşyklary açyp, häzirki zaman elektron enjamlaryny ösüşiň peýdasyna nähili ulanmalydygyny öwrenip bilerler.

«KIBERone» programmirleme mekdebinde ussatlyk sapagy 19-njy awgustda sagat 12:00-da geçiriler.

Çagaňyzy ussatlyk sapagyna ýazdyrmak üçin şu telefon belgilerine jaň ediň: (+993 63) 63 91 92 ýa-da (+993 62) 20 64 19.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň