Soňky habarlar

Arhiw

Ýaş türkmenistanlylar robototehnika boýunça okuwlara çagyrylýar

09:5005.07.2023
0
18351

«Iş Nokady» hojalyk jemgyýeti we «Coddy» halkara programmirleme mekdebi çagalar üçin täze robototehnika okuwyny guraýar.

«Coddy» mekdebinde robototehnika okuwy – bu diňe bir gyzyklanma boýunça gurnak däl, bu pikirdeşleri bir ýere jemleýän, tejribe alyşmaga we täze dostlary tapmaga mümkinçilik berýän tutuş bir akymdyr. Guramaçylaryň belleýişleri ýaly, robototehnika – bu tehniki döredijilikdir, oýlap tapyjylyk, konstruktorlyk we täzelikçilik işinde, şeýle hem mehanikany, shemotehnikany, elektronikany we programmirlemegi başlangyç bilimlerini özleşdirmekde ilkinji ädimdir.

Sapaklaryň dowamynda çagalar diňe bir özbaşyna gyzykly iş bolan robotlary düzmek bilen meşgullanman, eýsem, ünslüligi, seresaplylygy, tertipliligi, dünýägaraýşy, jogapkärçiligi ösdürmek mümkinçiligine eýe bolýarlar. Olaryň dostlukly we agzybir toparda işlemegi öwrenýändikleri hem wajyp görkezijileriň biridir. Robototehnika okuwy her bir çaga ilkibaşda taslamany işläp düzmek tapgyryna, soňra bolsa ahyrky detallary düzmek işine gatnaşmak arkaly aňsatdan çylşyrymla çenli möhüm ýoly geçmegine mümkinçilik döredýär.

Täze okuwyň mümkinçiliklerine baha bermek üçin ähli isleg bildirýänler Açyk gapylar gününe çagyrylýar. Bu çäräniň dowamynda Ýakup Mätiýew – «Coddy» halkara programmirleme mekdebiniň çaga auditoriýasy bilen işleşmekde baý tejribesi bolan mugallymy okuwçylara robototehnika barada içgin gürrüň berer hem-de olary gyzyklandyrýan sowallara jogap berer.

Okuwlara ýedi ýaşdan we ondan uly ýaşly çagalar çagyrylýar.

Açyk gapylar gününiň geçiriljek senesi – 2023-nji ýylyň 15-nji iýuly, sagat 18:00-dan 19:00-a çenli. Giriş mugt.

Geçiriljek ýeri: «Berkarar» işewürlik merkezi, 1-nji gat, blok A7 – «Iş Nokady» HJ-niň ofisi.

Gatnaşmak üçin şu salgyda ýa-da (+993 63) 47 11 92, (+993 63) 42 67 51 telefon belgileri arkaly öňünden hasaba alynmak zerurdyr.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň