Soňky habarlar

Arhiw

AŞTU täze — «Call center» hyzmatyny hödürleýär

09:3924.06.2023
0
37045

«Aşgabat şäher telefon ulgamy» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti döwlet düzümindäki edara-kärhanalara, guramalara, kiçi we orta telekeçilik kärhanalaryna «Call center» hyzmatyndan peýdalanmagy teklip edýär.

Bu hyzmat uly mukdardaky giriş-çykyş telefon jaňlaryny dolandyrmaga mümkinçilik berýär. Bu bolsa giň müşderiler gerimi bolan ýa-da aýratyn isleg bildirilýän harytlary hödürleýän guramalar ýa-da kärhanalar üçin örän möhümdir.

«Aşgabat şäher telefon ulgamy» ÝGPJ-niň binasynda programma üpjünçilikli ýörite niýetlenen serwerler ýerleşdirilen we olaryň bökdençsiz işlemegi üçin gije-gündiziň dowamynda, 24 sagatlap tehniki gözegçilik ýerine ýetirilýär.

«Call center» hyzmatyna birikdirilen müşderilere olaryň isleglerine görä, giriş jaňlara jogap bermek üçin 2-3-den 30 operatora çenli iş orunlary guralýar we üpjün edilýär.

Operatorlyk iş orny müşderiniň hasabyna kompýuter (noutbuk), operatorlyk garnitura bilen üpjün edilýär.

Kärhananyň ýa-da guramanyň «Call center» hyzmatyna birikdirilen, köpçülikleýin jaňlary kabul edýän telefon belgilerine birbada köpsanly jaňlar gelip biler we ol jaňlaryň boş duran operatora gelýändigi sebäpli, degişli belgi hemişe elýeterli ýagdaýda bolýar.

Eger jaň gelen mahalynda ähli operatorlarda telefonda gepleşilýän bolsa, onda gelýän jaň liniýada garaşmagy alamatlandyrýan ýörite saz arkaly kabul edilýär, netijede bolsa, ol islendik ilkinji boşan operatora birikdirilýär.

«Call center» hyzmatyny birikdirmek bilen, bary-ýogy bir-iki sany ýeňil ýatda galýan telefon belgisini ulanmak ýeterlikdir. Bu bolsa müşderilere bökdençsiz jogap bermek üçin gerek bolýar.

Degişli hyzmaty birikdirmäge gyzyklanma bildirýän müşderileriň isleglerini göz öňüne tutup, «Aşgabat şäher telefon ulgamy» ÝGPJ bu hyzmaty bir aýlyk möhlet bilen barlamaga we baha bermäge mümkinçilik döredýär.

Habarlaşmak we maglumat soramak üçin telefon belgileri: (+993 12) 49 58 00, (+993 12) 42 04 22.

Resmi web saýty: www.agts.tv

Şeýle-de okaň:

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň