Soňky habarlar

Arhiw

Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýatyna iş saparyny amala aşyrdy

18:3914.06.2023
0
38233
Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýatyna iş saparyny amala aşyrdy
Surat: tdh.gov.tm

Şu gün Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýatyna iş saparyny amala aşyrdy.

Halk Maslahatynyň resmi saýtynda habar berlişi ýaly, Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň çäginde ýerleşýän «Bugdaýly tejribe-tohumçylyk» daýhan birleşigine bardy we bu ýerde GDA-nyň tohumçylyk meseleleri boýunça Hökümetara utgaşdyryjy geňeşiniň başlygynyň orunbasary, «Semena» assosiasiýasynyň prezidenti I.Kuzmin bilen söhbetdeş boldy. Şeýle-de bu ýerde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary A.Ýazmyradow, Ahal welaýatynyň häkimi Ý.Gurbanow, ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň Hojalyk müdiriýetiniň başlygy Ç.Amanow hem-de alym-agronomlar boldular.

Aşgabada gelen myhman I.Kuzmin bilen gürrüňdeşlikde Türkmenistanyň ekerançylyk meýdanlarynda alnyp barylýan işleriň ýokary halkara görkezijilerine we agrotehnikanyň talaplaryna doly laýyk gelýändigi nygtaldy.

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy daýhan birleşigiň kärendeçisi Ç.Annaýew bilen söhbetdeş bolup, onuň ekin meýdanlary, maşgala ýagdaýlary bilen gyzyklandy we oňa birnäçe maslahatlaryny berdi hem-de daýhanyň çekýän asylly zähmetine minnetdarlygyň nyşany hökmünde sowgatlary gowşurdy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň