Soňky habarlar

Arhiw

Serdar Berdimuhamedow Özbegistanyň daşary syýasat edarasynyň ýolbaşçysyny kabul etdi

21:4629.03.2023
0
31156

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Aşgabada sapar bilen gelen Özbegistan Respublikasynyň daşary işler ministriniň wezipesini ýerine ýetiriji Bahtiýor Saidowy kabul etdi.

«Watan» habarlar gepleşiginde bellenilişi ýaly, duşuşygyň dowamynda türkmen-özbek hyzmatdaşlygynyň strategik häsiýeti nygtaldy. Köpugurly ikitaraplaýyn hyzmatdaşlykda söwda-ykdysady ulgama möhüm orun degişlidir. Şunuň bilen baglylykda, ikitaraplaýyn haryt dolanyşygynyň oňyn ösüşi, ýangyç-energetika, ulag-logistika, oba hojalyk ulgamlarynda gatnaşyklaryň pugtalandyrylýandygy bellenildi.

Bellenilişi ýaly, medeniýet, ylym, bilim ulgamlarynda däp bolan gatnaşyklar yzygiderli ösdürilýär. Munuň özi iki doganlyk halkyň mundan beýläk-de ýakynlaşmagy üçin özboluşly köpri bolup durýar. Parlamentara hyzmatdaşlyk hem türkmen-özbek gatnaşyklarynyň möhüm bölegidir.

Duşuşygyň dowamynda özara gyzyklanma bildirilýän başga-da käbir meseleler boýunça pikir alşyldy.

***

Aşgabatda saparda bolmagynyň çäklerinde şu gün Özbegistan Respublikasynyň daşary işler ministriniň wezipesini ýerine ýetiriji Bahtiýor Saidow wise-premýer, daşary işler ministri Raşid Meredow bilen duşuşdy. Duşuşygyň barşynda iki ýurduň arasyndaky diplomatik gatnaşyklaryň möhüm ugurlary maslahatlaşyldy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň