Soňky habarlar

Arhiw

GDA-nyň Baş sekretarynyň Türkmenistana sapary başlandy

18:3022.03.2023
0
42619
GDA-nyň Baş sekretarynyň Türkmenistana sapary başlandy
Surat: e-cis.info

Şu gün Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň başlygy Gulmyrat Myradow Aşgabada sapar bilen gelen GDA-nyň Baş sekretary Sergeý Lebedew bilen duşuşdy.

Arkalaşygyň resmi saýtynda habar berlişi ýaly, G.Myradow S.Lebedewi Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýat, etrap, şäher halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlaryna taýýarlyk görmek boýunça Merkezi toparyň alyp barýan işi bilen tanyşdyrdy.

Sergeý Lebedew GDA-nyň synçylar toparynyň Türkmenistanda geçirilýän saýlawlarda we beýleki jemgyýetçilik wakalaryna sekizinji gezek synçylyk edýändigini belläp, ýakynda geçiriljek saýlawlaryň ýurduň raýatlarynyň jemgyýetçilik-syýasy işjeňligini ýene-de bir gezek görkezjekdigine ynanýandygyny belledi.

Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň synçylar toparynyň düzjek halkara synçylar toparyna GDA gatnaşyjy döwletleriň Merkezi saýlaw toparlarynyň, Arkalaşygyň ýurtlarynyň Parlamentleriniň, GDA gatnaşyjy döwletleriň Parlamentara Assambleýasynyň, GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň, diplomatik wekilhanalaryň wekilleri girer.

GDA-nyň Baş sekretary Sergeý Lebedewiň ýolbaşçylygyndaky synçylar toparynyň Türkmenistana sapar bilen geljekdigini ozal habar beripdik.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň