"Awaza" milli syýahatçylyk zolagynda çagalar üçin niýetlenen oýun attraksionly seýilgähleriň gurluşygy tamamlanandy

14:3602.07.2015
0
2624
"Awaza" milli syýahatçylyk zolagynda çagalar üçin niýetlenen oýun attraksionly seýilgähleriň gurluşygy tamamlanandy

"Awaza" milli syýahatçylyk zolagynda çagalaryň döwrebap dynç almagy  üçin Türkmenistanyň Tebigaty goramak ministrliginiň buýurmasy esasynda “Älemgoşar” oýun attraksionly seýilgähiň, Türkmenistanyň Syýahatçylyk baradaky döwlet komitetiniň buýurmasy esasynda “Deňiz merjeni” seýilgähiniň, Türkmenistanyň Deňiz we derýa ulaglary döwlet gullugynyň buýurmasy esasynda “Jadyly kenar” seýilgähiniň hem-de Balkan  welaýat häkimliginiň buýurmasy esasynda köp gatly awtoduralga gurlup ulanmaga taýýar edilendi.

Seýilgähiň çagalar üçin niýetlenen oýun attraksiony bu ýerde dynç aljak çagalar üçin ähli zerur şertler döredilendir.  

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň