Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň futbolçylary bir derwezewan bilen Dünýä çempionaty — 2018-iň saýlama duşuşygyny geçirmek üçin Guama ugrady

08:5310.06.2015
0
1994
Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň futbolçylary bir derwezewan bilen Dünýä çempionaty — 2018-iň saýlama duşuşygyny geçirmek üçin Guama ugrady

9-njy iýunda Türkmenistanyň futbol boýunça ýygyndy topary Aşgabadyň halkara aeroportundan Dubaýdan (BAE) we Seuldan (Koreýa Respublikasy) üstaşyr Ýuwaş ummanyň günbatar böleginde ýerleşýän Guam adasyna ugur aldy. Ildeşlerimiz 11-nji iýunda Hagantada Dünýä çempionaty — 2018-iň çäklerinde bu ýurduň ýygyndy toparynyň garşysyna ilkinji saýlama duşuşygyny geçirer. Biziň wekiliýetimiziň düzüminde 21 adam, şol sanda alty milli klubdan 16 futbolçy bar:

Derwezewan:

Nikita Gorbunow (“Ahal”)

Goragçy:

Myrat Hamraýew (“Ahal”)

Rahymberdi Baltaýew (“Aşgabat”)

Mekan Saparow (“Balkan”)

Şöhrat Söýünow (“Altyn asyr”)

Serdar Annaorazow (“Altyn asyr”)

Bagtyýar Hojaahmedow (“Altyn asyr”)

Ýarym goragçy:

Süleýman Orazow (“Ahal”)

Ilýa Tamurkin (“Merw”)

Ahmet Ataýew (“Altyn asyr”)

Umytjan Astanow (“Altyn asyr”)

Guwanç Abylow (“Hazyna”)

Hüjümçiler:

Berdi Şamyradow (“Aşgabat”)

Serdaraly Ataýew (“Balkan”)

Altymyrat Annadurdyýew (“Ahal”)

Süleýman Muhadow (“Altyn asyr”)

Guamyň ýygyndysyna garşy duşuşygyň öňüsyrasynda Türkmenistanyň ýygyndy topary türkmen paýtagtynda bir hepdelik okuw-türgenleşik ýygnanyşygyny geçirdi. Onuň barşynda “Aşgabat” toparynyň ikinji düzümine garşy ýoldaşlyk duşuşygy geçirilip, oýun 6:1 hasabynda Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň peýdasyna tamamlandy.

Toparymyzyň tälimçileriniň belleýşi ýaly, futbolçylarymyz bu duşuşyga diýseň jogapkärli çemeleşip, ýeňiş gazanmak üçin elde baryny ederler.       

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň