Serdar Berdimuhamedow watandaşlaryny Halkara Bitaraplyk güni bilen gutlady

09:1812.12.2022
0
20396
Serdar Berdimuhamedow watandaşlaryny Halkara Bitaraplyk güni bilen gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Halkara Bitaraplyk güni hem-de Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy hakyndaky Kararnamany kabul etmeginiň 27 ýyllygy mynasybetli, Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna Gutlag iberdi. Gutlag «Türkmenistan» gazetiniň şu günki sanynda çap edildi.

— Mundan 27 ýyl ozal — 1995-nji ýylyň 12-nji dekabrynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynda 185 döwletiň, şeýle-de 2015-nji ýylyň 3-nji iýunynda bu guramanyň Baş Assambleýasynyň 69-njy mejlisinde 193 döwletiň biragyzdan goldamagynda «Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy» atly Kararnamanyň iki gezek kabul edilmegi dünýä taryhynda örän ähmiýetli wakadyr. Bütindünýä bileleşigi tarapyndan beýik gymmatlyk hem-de ählumumy taglymat hökmünde ykrar edilen Bitaraplygymyzyň baş maksady adamzadyň we geljegiň bähbitlerine gönükdirilen parahatçylyk, dostluk ýörelgeleri esasynda bütin dünýäde parahatçylygy, howpsuzlygy goramakdyr. Şu nukdaýnazardan, Aziýanyň we Ýewropanyň çatrygynda ýerleşen döwletimiziň hemişelik Bitaraplygy halkara hyzmatdaşlygyň geriminiň giňemegine we dostlukly gatnaşyklaryň ösmegine kuwwatly itergi berdi — diýip, Prezident Serdar Berdimuhamedow Gutlagynda nygtaýar.

Döwlet Baştutanynyň belleýşi ýaly, Türkmenistan ählumumy abadançylygyň we rowaçlygyň hatyrasyna hemişelik Bitaraplygynyň gojaman taryhyň jümmüşinden gözbaş alýan parahatçylyk söýüjilik, hoşniýetlilik we ynsanperwerlik ýörelgelerine berk eýerip, dünýä döwletleri we iri halkara guramalar bilen netijeli hyzmatdaşlygyň ygtybarly köprülerini gurmak arkaly, halkara hyzmatdaşlygyň bütinleý täze, netijeli ýollaryny we ugurlaryny emele getirmek babatda gymmatly tejribe toplady. Halkara giňişlikdäki milli bähbitler we geljegiň ählumumy strategiýasy nazara alnyp, iri halkara guramalaryň belent münberlerinden adamzadyň parahat hem-de bagtyýar geljeginiň hatyrasyna daşky gurşawy goramak, energetika howpsuzlygyny üpjün etmek, halkara ulag geçelgelerini döretmek ugrundaky öňe sürlen derwaýys başlangyçlar, Aşgabat şäherinde Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň açylmagy halkara gatnaşyklaryň täze gurallarynyň döredilmegine gönükdirilen netijeli ädimler hökmünde kesgitlendi. Bu işleriň ählisi Garaşsyz Türkmenistanyň halkara giňişlikdäki ornuny has-da pugtalandyrmak bilen, onuň baky Bitaraplygynyň dünýä üçin nusgalykdygyny doly ykrar edýär.

Türkmen döwletiniň Baştutany Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe özgertmeleriň we ösüşleriň ýoly bilen ynamly öňe barýan Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýynyň döwletleriň hem-de halklaryň arasynda özara düşünişilmegi, garaýyşlaryň ýakynlaşmagy, hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň netijeli nusgalarynyň taýýarlanmagy babatda täze mümkinçiliklere uly itergi berýändigini, «Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasat ugrunyň 2022 — 2028-nji ýyllar üçin Konsepsiýasyna» laýyklykda, Birleşen Milletler Guramasy, Ýewropa Bileleşigi, Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasy, Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygy, Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasy, Goşulyşmazlyk Hereketi, Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasy ýaly abraýly halkara guramalar, Ýuwaş umman we Aziýa sebitleri, Orta we Ýakyn Gündogar, Ýewropa we Amerika ýurtlary bilen dürli ugurlarda gatnaşyklary pugtalandyrmaga, mazmun taýdan has-da baýlaşdyrmaga aýratyn ähmiýet berilýändigini belleýär.

— Dialog ählumumy parahatçylygy we howpsuzlygy gazanmagyň, köptaraplaýyn, netijeli we deňhukukly gatnaşyklary ösdürmegiň guralydyr. Şoňa görä-de, biz ýurdumyzyň halkara hukuk derejesine hemişe üýtgewsiz ygrarly bolmak bilen, bitaraplyk, parahatçylyk söýüjilik we hoşniýetli goňşuçylyk syýasatymyza hem-de «Dialog — parahatçylygyň kepili» atly ýörelgämize eýerip, dünýäniň halklary, milletleri, ýurtlary bilen dost-doganlyk gatnaşyklaryny ösdürmegi dowam etdireris — diýip, Prezident Serdar Berdimuhamedow aýdýar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň