Soňky habarlar

Arhiw

«Altyn Ýunus» HK dişler üçin peýdaly şekersiz sakgyçlary öndürýär

09:3414.10.2022
0
9942

«Altyn Ýunus» hususy kärhanasy çagalara we ululara dürli tagamly şekersiz sakgyçlaryň baý görnüşlerini hödürleýär.

«Altyn Ýunus» Türkmenistanda şekerli sakgyç öndürýän iň meşhur öndüriji we ýeke-täk şekersiz sakgyç öndürýän kärhana hasaplanýar. 2018-nji ýylda dişiň syrçasyna zyýansyz sakgyçlary öndürip başlan «Ýunus» tiz meşhurlyk gazandy we häzir daşary ýurtlardan getirilýän görnüşler bilen üstünlikli bäsleşýär.

Dişiň syrçasyna ýaramaz täsir edýän şeker «Ýunus» sakgyçlarynda sorbitol we izomalt bilen çalşylýar. Düzüminde süýjüdijileriň bolmagy sakgyjyň tagamyny we çeýeligini has uzak saklamaga mümkinçilik berýär. Şeker agyz boşlugynda kislotanyň emele gelmegine sebäp bolýar, ol bolsa dişiň syrçasyny inçeldip, bakteriýalaryň köpelmegine itergi berip bilýär, süýjüdijilerde bolsa bu zyýanly täsir ýokdur.

Mundan başga-da, nahardan soň sakgyç çeýnelende, köp mukdarda tüýkülik bölünip çykýar, bu bolsa dişdäki iýmit galyndylaryny aýyrmaga kömek edýär. «Ýunusyň» şekersiz sakgyçlarynyň peýdasy hem şundadyr – olar diňe bir dişleri arassalaman, dişiň çüýremeginiň hem öňüni alýar.

«Altyn Ýunus» iki görnüşli sakgyçlary: süýji we narpyz, ewkalipt, ir-iýmişler, tropiki miweler ýaly adaty tagamly, şeýle hem garpyz, kola, şokolad, mohito, zirk we beýlekiler ýaly adaty bolmadyk tagamly «Ýunus» we «Well» haryt nyşanly sakgyçlary öndürýär. Olar aýratyn gaplarda, şeýle hem ýassyjak ýa-da plastina şekilinde içi 10 bölekden ybarat gönüburç ýalpyldawuk gaplarda öndürilýär.

«Altyn Ýunus» HK-nyň önümleri bilen has ýakyndan tanyşmak üçin maglumatlar:

  • salgysy: Aşgabat, Bitarap Türkmenistan şaýoly, 172;
  • telefonlary: (+993 12) 95 06 04, (+993 12) 95 06 17;
  • sosial ulgamlardaky sahypasy;
  • kompaniýanyň saýty altynyunus.tm.

Şeýle-de okaň:

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň