Soňky habarlar

Arhiw

Energetika enjamlaryny abatlaýyş we hyzmat ediş merkezine halkara güwänamalaryň bäşisi gowşuryldy

23:1120.07.2022
0
3159
Energetika enjamlaryny abatlaýyş we hyzmat ediş merkezine halkara güwänamalaryň bäşisi gowşuryldy

Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda açylan Energetika enjamlaryny abatlaýyş we hyzmat ediş merkezi halkara güwänamalaryň bäşisine mynasyp boldy.

«Watan» habarlar gepleşiginde bellenilşi ýaly, dabarada «General Electric Gas Power Europe» başlygynyň orunbasary täze önümçilik toplumyna merkezde abatlaýyş we hyzmat ediş işlerini ýerine ýetirmek boýunça ABŞ-nyň «General Electric» kompaniýasynyň tehnologiýalaryny ulanmaga rugsat edilýändigi barada güwänama gowşurdy.

Soňra Beýik Britaniýanyň «The London Energy Club» kompaniýasynyň ABŞ-daky wekili Hubert Wilson Watson Merkezi Aziýada desga şu ugurdaky ýeke-täk hyzmat ediş merkezidigi, iň döwrebap taslamadygy hem-de inženerçilik toplumydygy baradaky «The London Energy Club» kompaniýasynyň güwänamasyny gowşurdy.

Germaniýa Federatiw Respublikasynyň «Fraunhofer» adyndaky Energiýa ykdysadyýeti we energiýa ulgamlary tehnologiýasy institutynyň professory Harald Apel ýygnananlaryň el çarpyşmalary astynda bu institutyň adyndan merkeze durnukly we öňdebaryjy tehnologiýalaryň ornaşdyrylandygy baradaky güwänamany gowşurdy.

Soňra Güwänamalaşdyrmak hem-de baha bermek boýunça halkara gurama — Germaniýa Federatiw Respublikasynyň «TUV» kompaniýasynyň Awstriýa Respublikasyndaky şahamçasynyň energiýa boýunça müdiri Anton Lepikson, «TUV Austria» kompaniýasynyň Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynda gurlan Energetika enjamlaryny abatlaýyş we hyzmat ediş merkezine bu desganyň ýokary hilli we talabalaýyk gurlandygy baradaky güwänamasyny gowşurdy.

Soňra dabarada «Duisburg-Essen» uniwersitetiniň (GFR) professory Bernd Reinhold Rosin çykyş edip, döwlet Baştutanyna dabara gatnaşmaga çakylyk üçin hoşallyk bildirip, Germaniýada iň iri okuw merkezleriniň biri bolan bu uniwersitetiň Aşgabatda açylýan Energetika enjamlaryny abatlaýyş we hyzmat ediş merkezine ekologik taýdan arassa we daşky gurşawa zyýan ýetirmeýän desgadygy baradaky güwänamany gowşurmak çözgüdine gelendigini habar berdi.

Üç gektar meýdanda ýerleşýän bu desganyň gurluşygyny Türkmenistanyň Prezidentiniň 2019-njy ýylda gol çeken degişli Kararyna laýyklykda, Türkiýäniň «Çalyk Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.» kompaniýasy amala aşyrdy. Onuň gurluşygyna ýerli we daşary ýurtly hünärmenler gatnaşdylar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň