Soňky habarlar

Arhiw

«Şypaly Çomuç» dermanhanasynda nerw ulgamy üçin niýetlenilen dermanlyk serişdeleri satylýar

16:5806.01.2022
0
8271
«Şypaly Çomuç» dermanhanasynda  nerw ulgamy üçin niýetlenilen dermanlyk serişdeleri satylýar

Gaharlanma, nerw dartgynlylygynyň ýokarlanmagy we dowamly ýadawlyk, adatça, adamyň durmuşynda diňe bir daşarky we içerki gyjyndyrmalaryndan däl-de, eýsem, mikroelementleriň (микроэлемент – haýwanlaryň hem-de ösümlikleriň organizmlerinde ýerleşýän az mukdardaky himiki elementler) we witaminleriň ýetmezçiliginden hem ýüze çykýar.

Ýod, magniý, demir, kaliý, B, C, D we E toparlarynyň witaminleri ýaly mikroelementler (микроэлементы – haýwanlaryň hem-de ösümlikleriň organizmlerinde ýerleşýän az mukdardaky himiki elementler), şeýle hem ösümliklerden ýasalan rahatlandyryjy serişdeler nerw ulgamynyň işini kadalaşdyryp biler.

Aşgabat şäheriniň Sona Myradowa köçesiniň 21-nji jaýynda ýerleşýän «Şypaly Çomuç» dermanhanasy ynamdar öndürijilerden ýokary hilli derman önümlerini hödürleýär. Bu ýerde witamin we mineral toplumlarynyň hem-de
stres (стресс – haýwan we adam bedeninde ýaramaz zatlara garşy döreýän içki kuwwatw, güýç) alamatlaryny aýyrmaga kömek edýän rahatlandyryjy serişdeleriň giň topary bar. Şeýle hem bu dermanhanada nerw-myşsa kesellerini we newrologik ýagdaýlary bejermeklik üçin niýetlenilen dürli dermanlyk serişdeleri hödürlenýär. Mysal üçin, Alsgeýmer we Parkinson keselleri.

«Şypaly Çomuç» dermanhanasynyň köpsanly dermanlyk önümleriniň dürli görnüşleri hem-de bu dermanlar baradaky görkezmeler bilen «lalezar-apteka.com» web sahypasynda tanşyp bilersiňiz. Şeýle hem, bu dermanhananyň web sahypasynda tejribeli hünärmenleriň muzdsuz (tölegsiz) onlaýn maslahat berýändigini ýatladýarys.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň