Soňky habarlar

Arhiw

Daşary ýurt bazarlarynda «Тürkmen pamyk» hojalyk jemgyýetiniň gasynlanan kagyz önümlerine uly isleg bildirilýär

19:5401.12.2021
0
7354
Daşary ýurt bazarlarynda «Тürkmen pamyk» hojalyk jemgyýetiniň gasynlanan  kagyz önümlerine uly isleg bildirilýär

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynda ýerleşýän «Тürkmen pamyk» hojalyk jemgyýeti gasynlanan – gofrirlenen (гофрированный – gofrirlenen; gasynlanan; gasyn-gasyn; epin-epin) kagyz önümlerini Özbegistan hem-de Türkiýe Respublikasy ýaly döwletlere eksport edýär. Bu barada TSTB-niň resmi web sahypasy «Rysgal» gazetiniň 2021-nji ýylyň 29-njy noýabryndaky sanyna salgylanyp habar berdi.

«Тürkmen pamyk» hojalyk jemgyýetiniň önümçilik kärhanasynda Hytaý Halk Respublikasynyň kuwwatly tehnikalary ornaşdyrylandyr. Bu kärhanada aýda 176 tonna gasynlanan – gofrirlenen kagyz öndürilýär. Bu önümler çaphanada kitap daşlaryny, dokma senagatynda kagyz tegekleri öndürmekde giňden ulanylýar.

Kärhanada gasynlanan – gofrirlenen kagyz önümçiligi üçin ýerli çig mal ulanylýar: aýda kagyz galyndylarynyň 230 tonnasy, gowaça çöpüniň, samanyň, gamşyň 60 tonnasy gaýtadan işlenilýär.

Bulardan başga-da, «Тürkmen pamyk» hojalyk jemgyýetiniň işçi-hünärmenleri ýurdumyzyň Ahal welaýatynyň we paýtagtymyzyň çäklerinde ulanyşdan galan kagyz galyndylaryny, karton gutulary toplaýarlar. Soňra toplanan kagyz galyndylary önümleri kärhanada arassalanyp, gaýtadan işlenilýär.

«Тürkmen pamyk» hojalyk jemgyýeti 2011-nji ýyldan bäri gasynlanan – gofrirlenen kagyz önümçiligini alyp barýar. Kärhana geljekde kagyzyň dürli görnüşlerini öndürmegi, önümçiligiň kuwwatyny artdyrmagy maksat edinýär.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň