Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanly talyp Permdäki ýaragly ot açyşlykda 20 adamy halas etdi

11:2327.09.2021
0
27174
Türkmenistanly talyp Permdäki ýaragly ot açyşlykda 20 adamy halas etdi

Russiýa Federasiýasynyň Perm döwlet uniwersitetiniň himiýa fakultetiniň üçünji ýylynda okaýan türkmenistanly talyp Öwezberdi Sabyrow uniwersitetde bolup geçen ýaragly ot açyşlyk wagtynda 20 adamyň janyny howpdan halas etdi.

Ýokary okuw mekdebiniň metbugat gullugynda habar bermekleirne görä, Ö.Sabyrow 20-nji sentýabrda irden uniwersitetiň birinji gatynda okuw sapagynyň başlamagyna garaşýardy. Birdenkä binada ýarag sesleri eşidildi, Öwezberdiniň gapdalyndan talyplar gorky sesi bilen ylgap geçdi. Onuň gözüniň öňünde goragçy ýaralandy.

Emma Ö.Sabyrow özüni ýitirmän, töweregindäki talyplary toplap, olary ätiýaçlyk çykalgasyna alyp barypdyr. Şeýlelikde, ol 20-den gowrak adama daşary çykmaga ýardam edipdir.

Köçä çykyp, Öwezberdi ýoldan geçip barýanlary howp barada habardar edip, polisiýa jaň edipdir.

Ýatlatsak, 20-nji sentýabrda Perm uniwersitetiniň 18 ýaşly birinji ýyl talyby Timur Bekmansurow Perm döwlet uniwersitetinde ýaragly ot açyşlyk gurapdyr. Netijede 6 adam aradan çykdy, ýene 43-si ýaralandy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň