Soňky habarlar

Arhiw

«Gerekli» onlaýn dükany önümi deňeşdirmek funksiýasyny ulanmagy teklip edýär

21:0813.07.2021
0
4806
«Gerekli» onlaýn dükany önümi deňeşdirmek funksiýasyny ulanmagy teklip edýär

«Gerekli» söwda platformasyny döredijiler, bu onlaýn meýdançasynyň işini gowulandyrmaklyk, ony müşderiler we hyzmatdaşlar üçin mümkin boldugyça amatly etmeklik üçin yzygiderli işleýärler. «Gerekli» söwda platformasyny döredijiler öz müşderilerine bu onlaýn meýdançasynda saýlanan önümleri deňeşdirmek üçin peýdaly funksiýanyň bardygyny ýatladýar.

Peýdaly funksiýa «Gerekli» söwda platformasynyň önüm sahypasynyň aşaky böleginde kiçi diagramma görnüşinde ýerleşýär. Deňeşdirme sanawyna önüm goşmak üçin diagramma belgisine basmaly. Sanawa öz islegiňe görä dürli kategoriýalaryň önümlerini goşup bolýar.

Deňeşdirme bahasy we töleg usuly nagt ýa-da nagt däl görnüşinde amal edilýär. Bellenilen harytlaryň her biri baradaky ähli maglumatlary deňeşdirme funksiýasy, alyja gerek zadyny saýlamaklygy has-da aňsatlaşdyrýar. Mundan başga-da, deňeşdirmek üçin önümleri sanawa goşmak usuly her gezek şol bir önümiň sahypasyna ýa-da başga bir önümiň sahypasyna gaýdyp gelmezden, hemmesini birbada deňeşdirmäge mümkinçilik berýär.

«Gerekli» söwda platformasy her hepde-de «Gerekli gün» aksiýasyny geçirýär: bu onlaýn platformasy her çarşenbe güni käbir sarp ediş harytlaryna 50 göterime çenli arzanladyş çäresini yglan edýär.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň