Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabatdaky Janly tebigatyň muzeýi gaýtadan işläp başlady

12:2512.04.2021
0
14709
Aşgabatdaky Janly tebigatyň muzeýi gaýtadan işläp başlady

Aşgabatdaky Janly tebigatyň milli muzeýi (Aşgabat haýwanat bagy) öz işini gaýtadan dikeltdi.

Haýwanat bagy duşenbeden başga her gün 9:00-dan 18:00-a çenli myhmanlara hyzmat edýär. Giriş peteklerini şol ýerdäki kassalardan alyp bolýar.

Petekler 18:00-a çenli satylýar. Şol bir wagtda petek satyn alanlar haýwanat bagynda 20:00-a çenli gezelenç edip biler.

Bir petegiň bahasy — 3 manat, 3 ýaşa çenli çagalara giriş tölegsiz.

Ýatlatsak, Aşgabatdaky haýwanat bagy Türkmenistanda Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek boýunça adatdan daşary toparyň karary bilen geçen ýylyň iýulynda ýokanç keselleriň ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen öz işini çäklendiripdi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň