Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabat ― Türkmenabat ugry boýunça otly gatnawy dikeldildi

15:2301.03.2021
0
102043
Aşgabat ― Türkmenabat ugry boýunça otly gatnawy dikeldildi

«Demirýollary» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti şu gün resmi web saýtynda hepdede bir gezek amala aşyryljak Aşgabat ― Türkmenabat we Türkmenabat ― Aşgabat ugurlary boýunça otly gatnawlarynyň dikeldilendigini habar berdi.

Saýtdaky maglumatda hem görkezilişi ýaly, otly Aşgabatdan Türkmenabada her hepdäniň çarşenbe güni ýola düşer. Penşenbe güni bolsa ol yzyna ― Türkmenabatdan Aşgabada ugrar.

Jemgyýet welaýatlara we şäherara demir ýol gatnawlary boýunça beýleki ugurlara girizilen wagtlaýyn çäklendirmäniň şu ýylyň 1-nji apreline çenli uzaldylandygyny habar berdi.

Şeýle hem ýolagçylaryň dykgatyna biletleriň häzirki wagtda diňe kassalarda satylýandygy ýetirilýär.

Mundan ozal «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň Aşgabat ― Daşoguz aralygynda ýolagçy gatnawyny dikeldendigini we paýtagtymyzdaky «Berkarar» söwda-dynç alyş merkeziniň gaýtadan doly işläp başlandygyny habar beripdik.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň