TÝL ― 2020: Altymyrat Annadurdyýew möwsümiň iň netijeli futbolçysy boldy

20:3728.11.2020
0
5444
TÝL ― 2020: Altymyrat Annadurdyýew möwsümiň iň netijeli futbolçysy boldy

Aşgabadyň «Altyn asyr» futbol toparynyň hüjümçisi Altymyrat Annadurdyýew Türkmenistanyň çempionatynyň tamamlanan möwsüminde iň netijeli futbolçy bolmagy başardy. Möwsümde garşydaş derwezelere 35 pökgi geçiren futbolçy, ýene 6 gezek tapawutlanyp bilen bolsa, çempionatyň taryhy rekordyny gaýtalap bilerdi. Her niçik hem bolsa, ol Türkmenistanyň futbol çempionatynyň 1992-nji ýyldan bäri gelýän taryhynda bir möwsümde iň kän pökgi geçiren futbolçylaryň arasynda ikinji orna çenli çykmagy başardy.

Möwsümde geçiren pökgüleriniň sany boýunça ikinji we üçünji orunlary «Şagadamdan» Yhlas Magtymow bilen «Ahaldan» Elman Tagaýew paýlaşdy. Bu futbolçylaryň her haýsy 16 gezek tapawutlandylar. Altymyrat Annadurdyýewiň bolsa 2018-nji ýylda hem möwsümiň iň netijeli futbolçysy bolandygyny ýatlamak gerek. Ýöne ol şol möwsümde 19 gezek tapawutlanypdy. Bu ýyl oňa netijäni iki essä çykarmak üçin bary-ýogy 3 pökgi ýetmedi.

Ýeri gelende aýtsak, türkmen futbolynyň bir möwsümlik rekordy Sergeý Kazankow bilen Rejepmyrat Agabaýewe degişlidir. Olar degişlilikde 1992-nji we 1995-nji ýyllaryň futbol möwsüminde jemi 41 gezek tapawutlanypdylar. Milli çempionatymyzda iň kän möwsümiň netijeli oýunçysy bolmagy başaran futbolçy bolsa Berdimyrat Şamyradowdyr. Ol jemi alty möwsümde (2004, 2005, 2007, 2008, 2009 we 2010-njy ýyllarda) iň netijeli futbolçy boldy. Rejepmyrat Agabaýew bilen Mämmedaly Karadanow bolsa muny dört gezek başardylar. 1998 ― 1999-njy ýyllaryň futbol möwsüminde birbada üç oýunçy bir möwsümiň iň netijeli futbolçysy bolmagy başarypdy. Olar Rejepmyrat Agabaýew, Didargylyç Urazow we Şarafutdin Jumanyýazowdyr.

Bir möwsümiň iň ýokary netijesi 41 pökgi bolsa, iň pes netijesi 11 pökgüdir. 2008-nji ýylda Berdimyrat Şamyradow, 2010-njy ýylda bolsa Mämmedaly Karadanow 11 gezek tapawutlanyp, möwsümiň netijeli futbolçysy bolmagy başarypdylar.

Okyjylarymyzy Türkmenistanyň futbol çempionatynyň yzda galan 28 möwsüminde iň kän tapawutlanan futbolçylaryň sanawy bilen tanyşdyrýarys:

Möwsüm

Futbolçy

Topary

Pökgi

1992

Sergeý Kazankow

TSHT

41

1993

Berdimyrat Nurmyradow

«Köpetdag»

25

1994

Berdimyrat Nurmyradow

«Köpetdag»

13

1995

Rejepmyrat Agabaýew

«Nisa»

41

1996

Rejepmyrat Agabaýew

«Nisa»

28

1997/1998

Rejepmyrat Agabaýew

«Nisa»

28

1998/1999

Rejepmyrat Agabaýew

«Nisa»

16

Didargylyç Urazow

«Nisa»

Şarafutdin Jumanyýazow

«Turan»

2000

Amandurdy Annadurdyýew

«Köpetdag»

13

2001

Didargylyç Urazow

«Nisa»

32

2002

Rüstem Sadykow

«Şagadam»

20

2003

Daýançgylyç Urazow

«Nisa»

21

2004

Berdimyrat Şamyradow

HTTU

19

2005

Berdimyrat Şamyradow

HTTU

30

2006

Hamza Allamow

«Turan»

22

2007

Berdimyrat Şamyradow

HTTU

16

2008

Berdimyrat Şamyradow

HTTU

11

Mämmedaly Karadanow

HTTU

2009

Berdimyrat Şamyradow

HTTU

18

2010

Berdimyrat Şamyradow

HTTU

11

2011

Mämmedaly Karadanow

HTTU

24

2012

Aleksandr Boliýan

«Şagadam»

23

2013

Mämmedaly Karadanow

«Balkan»

26

2014

Mämmedaly Karadanow

«Şagadam»

28

2015

Myrat Ýagşyýew

«Balkan»

31

2016

Süleýman Muhadow

«Altyn asyr»

30

2017

Myrat Ýagşyýew

«Altyn asyr»

28

2018

Altymyrat Annadurdyýew

«Altyn asyr»

19

2019

Didar Durdyýew

«Ahal»

14

2020

Altymyrat Annadurdyýew

«Altyn asyr»

35

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň