Soňky habarlar

Arhiw

Tiz kömek welosiped

16:0826.11.2020
0
435
Tiz kömek welosiped

Soňky wagtlarda elektrik energiýasy bilen işleýän dürli maksatlar üçin dizaýn edilen görnüşleri işlenip taýýarlanýar. Merkezi edarasy Parižde ýerleşýän kompaniýa “Emergency Bikes” atly ilkinji lukmançylyk kömegini bermäge niýetlenen welosipedi taýýar etdi. “Wunderman Thompson” hem-de “Ecox Enterprises” atly şereketleriň hünärmenleriniň  döreden iki tigirli ulagy iri şäherlerde ýol dyknyşygynda wakanyň bolan ýerine has gysga wagtda barmaga mümkinçilik berer. Ulagyň öň tarapynda ilkinji lukmançylyk kömegi üçin gerek bolan enjamlaryň goýulýan gutusy ýerleşdirilipdir. Güýçli ses bilen duýduryjy signallar hem-de LED çyralar bilen enjamlaşdyrylypdyr. Welosipediň tigirleri islendik ýagdaýda hem ýarylmaýan berk materiallardan öndürilipdir. Ulagyň nirededigini hemra aragatnaşyk ulgamy arkaly uzakdan görüp bolýar. Bir gezekki zarýady bilen 160 kilometre çenli ýol geçip bilýän ulagyň önümçilige taýýar edilendigi mälim edildi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň