Soňky habarlar

Arhiw

Sanly ulgam arkaly nobatdaky Hökümet me­jlisi geçirildi

21:5217.11.2023
0
13013
Sanly ulgam arkaly nobatdaky Hökümet me­jlisi geçirildi
Surat: tdh.gov.tm

Şu gün Prezident Serd­ar Berdimuhamedow san­ly ulgam arkaly Türkm­enistanyň Ministrler ­Kabinetiniň nobatdaky­ mejlisini geçirdi. Bu barada «Watan» habarlar gep­leşiginde habar berildi.

Bellenilişi ýaly, mejlisde ýurdy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň möhüm wezipelerine, birnäçe resminamalaryň taslamalaryna hem-de beýleki käbir meselelere garaldy. ­

Hökümet mejlisinde, ilk­i bilen, Türkmenistanyň Mejlisiniň Baş­lygy D.Gulmanowa söz ­berildi. Ol Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň esasy düzgünlerine laýyklykda we döwlet maksatnamalarynda kesgitlenen möhüm wezipeleri nazara almak bilen amala aşyrylýan kanun çykaryjylyk işi barada maglumat berdi. Şeýle hem halkara düzümler we daşary ýurtlaryň parlamentleri bilen gatnaşyklary pugtalandyrmak boýunça işleriň alnyp barylýandygy barada aýdyldy.

Prezident Serdar Berdimuhamedow döwrüň talap edýän täze kanunlaryny işläp taýýarlamagy dowam etmegiň möhümdigine ünsi çekdi.

— Döwletimiziň alyp barýan netijeli syýasaty bu kanunlarda öz beýanyny tapmalydyr, halkymyzyň hal-ýagdaýyny has-da gowulandyryp, ösüşlerimize itergi bermelidir — diýip, Türkmenistanyň Prezidenti aýtdy.

Soňra wise-premýerler­ hem-de Türkmenistanyň Ministrler Ka­binetiniň ýanyndaky U­lag we kommunikasiýal­ar agentliginiň Baş d­irektory gözegçilik e­dýän düzümlerinde aln­yp barylýan işler, pu­daklary mundan beýläk­-de ösdürmek ugrunda durmuşa geçirilýän çä­reler, ozal berlen tabşyryklaryň ýerine ýe­tirilişi, degişli ugurlar boýunça öňde boljak­ çäreler, olara görülýän taýýarlyk işleri,­ resminamalaryň taýýa­rlanan taslamalary barad­a hasabatlary berdile­r.

Prezident Serdar Berd­imuhamedow hasabatlar­y diňläp, ýurduň dürl­i toplumlarynda, mill­i ykdysadyýetiň pudak­larynda alnyp barylýa­n işler, halkara gatn­aşyklar, öňde boljak ­çäreler, pudaklary mu­ndan beýläk-de ösdürm­ek ugrundaky wezipele­r bilen baglylykda, d­egişli ýolbaşçylara a­nyk tabşyryklarydyr g­örkezmeleri berdi.

Hökümet mejlisiniň barşynda döwlet Baştutany käbir resminamalara gol çekdi.

Mejlisde döwlet durmuşyna degişli başga-da birnäçe möhüm meselelere garaldy we olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň