Soňky habarlar

Arhiw

Gurbanguly Berdimuhamedow Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň Hormat nyşany bilen sylaglanyldy

18:1814.09.2023
0
55981

Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmonyň çakylygy boýunça Täjigistanda iş sapary bilen bolýan türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow «Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň Hormat nyşany» bilen sylaglanyldy.

Sylagy gowşurmak dabarasy «Kasri Millat» köşgünde geçirildi. Bu ýerde dabara gatnaşyjylaryň şowhunly el çarpyşmalary bilen, Prezident Emomali Rahmon Gahryman Arkadaga dabaraly ýagdaýda Merkezi Aziýa döwlet Baştutanlarynyň Hormat nyşanyny gowşurdy. Bu barada TDH ýazýar.

Dostlukly ýurtlaryň döwlet Baştutanlaryna ýüzlenip, Gahryman Arkadag Täjigistanyň paýtagtynda geçirilýän halkara çäreleriniň çäklerinde ýokary sylag — Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň Hormat nyşany bilen sylaglanandygy üçin, tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirdi. Bu sylaga türkmen halkyna goýulýan uly hormatyň nyşanydygyny belläp, Gahryman Arkadag oňa Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda dost-doganlyk gatnaşyklaryny berkitmäge Türkmenistanyň goşýan goşandynyň ykrar edilmegi hökmünde baha berýändigini aýtdy we bu hormata ýurduň sebitde parahatçylygy we howpsuzlygy pugtalandyrmaga gönükdirilen Bitaraplyk syýasatynyň goldanylmagy diýip düşünýändigine ünsi çekdi.

Habarda bellenilişi ýaly, türkmen halkynyň Milli Lideri Duşenbede geçirilen gepleşikleriň netijeleri boýunça kabul edilen çözgütleriň doganlyk ýurtlaryň we olaryň halklarynyň dostlugyny hem-de hyzmatdaşlygyny berkitmekde, şeýle hem agzybirligi saklamakda möhüm ädim boljakdygyna berk ynanýandygyny nygtady.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň