Soňky habarlar

Arhiw

Lebap welaýatynda bugdaýyň täze sortlary ekiler

11:0226.08.2023
0
54411

Lebap welaýatynyň ekerançylyk meýdanlarynda birnäçe ýyl bäri bugdaýyň «Ýuna», «Wasso», «Kalym», «Batko» ýaly sortlary ekilip gelinýär.

Şonuň üçin indi olaryň ýerini çalyşmagyň wagty geldi. Hut şu maksat bilen-de, geçen ýyl Russiýa Federasiýasyndan Türkmenistan bugdaýyň «Alekseiç» we «Bezostyý-100» diýilýän täze sortlaryny satyn aldy. «Türkmenistan» gazetinde berilýän habara görä, geçen ýylyň güýzünde bugdaýyň bu sortlary welaýatda jemi 34 müň gektara golaý meýdanda ekildi. Ýörite hünärmenleriň gözegçiliginde ösdürilip ýetişdirilen täze sortlar şu ýyl tomusda gowy hasyl hem berdi. Hünärmenler gowy idegi ýetirilende, bu sortlaryň her gektardan 60 — 70 sentnere çenli hasyl berip biljekdigine göz ýetirdiler.

Habarda bellenilişi ýaly, bu sortlar bilen birlikde, türkmen alymlarynyň döreden «Berkarar», «Garaşsyzlyk», «Bagtyýarlyk», «Sähraýy», «Bitarap» ýaly sortlary-da ekiler. Sebäbi ýerli daýhanlar alymlar bilen maslahatlaşyp, olara ideg etmegiň agrotehnikasyny kemsiz öwrendiler. Şonuň hasabyna-da olar bugdaýyň bu sortlaryndan hem gowy hasyl alýarlar.

Welaýat boýunça şu ýyl 130 müň gektar meýdana bugdaýyň ýedi sortuny ekmek meýilleşdirilýär. Olaryň arasynda «Alekseiç» we «Bezostyý-100» sortlary köpräk ekiler. Ekiş möwsüminde däne ekijileriň 280-e golaýy işlediler. Boronalaryň we malalaryň 8,5 müňe golaýy ýerleri ekişe taýýarlamakda ulanylar. Ekişe gatnaşjak «John Deere», «CLAAS» kysymly kuwwatly traktorlaryň hem 90 göterime golaýy taýýarlyk hataryna çykaryldy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň