Soňky habarlar

Arhiw

Howandarlykda bolan çagalar barada administratiw maglumatlaryň ulgamlaryna baha bermek boýunça maslahat geçirildi

10:4911.08.2023
0
30495

Aşgabatda Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar gaznasy (ÝUNISEF) bilen alternatiw ugurda we howandarlykda bolan çagalar barada administratiw maglumatlaryň ulgamlaryna baha bermek boýunça maslahat geçirdiler.

«Türkmenistan: Altyn asyr» saýtynda berilýän habara görä, ÝUNISEF-niň Türkmenistandaky wekiliniň orunbasary Adrian Salliwan maslahatda çykyş edip, goldawa mätäç çagalar üçin alternatiw hyzmatlara elýeterliligi üpjün etmegiň we iň zerur bähbitleri göz öňünde tutup, zerur maglumatlar binýadyny mundan beýläk-de kämilleşdirmegiň möhümdigini aýtdy.

Maslahatda alternatiw ideg düşünjesi we onuň häsiýetnamalary, milli we pudaklaýyn derejedäki degişli baha beriş mehanizmleri, şeýle hem «TransMonEE»-de hasabat bermek barada söhbet edildi. «TransMonEE» — sebitiň milli statistika bölümleri tarapyndan çagalaryň hukuklary we abadançylygy bilen baglanyşykly birnäçe ugurda maglumatlaryň ýaýramagyny, hilini, elýeterliligini we ulanylyşyny gowulandyrmak üçin bilelikdäki başlangyçdyr.
Habarda bellenilişi ýaly, ÝUNISEF-niň Halkara bilermeni Joanna Rojers hem-de guramanyň Ýewropadaky we Merkezi Aziýadaky sebitleýin bölüminiň hünärmeni Ýekaterina Spasowa gün tertibindäki esasy meseleler barada çykyş etdi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň