Soňky habarlar

Arhiw

«Şinnik» Homuhanyň ýolbaşçylygynda ilkinji ýeňşini gazandy

15:0931.07.2023
0
20938

Ýaroslaw şäheriniň «Şinnik» futbol topary Russiýanyň Birinji ligasynyň 3-nji tapgyrynda Astrahanyň «Wolgaryny» 2:1 hasabynda ýeňdi. Şeýlelikde, türkmenistanly baş tälimçi Dmitriý Homuhanyň topary şu möwsümdäki ilkinji ýeňşini gazandy.

Duşuşykdan soň geçirilen metbugat maslahatynda Homuha transfer bazarynda ýüze çykýan kemçilikler barada aýtdy.

― Häzir «Şinnik» üçin güýçli düzümi emele getirmek kyn. Ligada maddy taýdan bizden has gurat ýagdaýdaky 10 ― 12 klub bar. Şonuň üçin hem topara diňe güýjümiziň ýeten futbolçylaryny çagyrýarys. Transfer penjiresi 9-njy iýula çenli dowam eder, ýöne biziň mümkinçiligimiz juda pes. Elbetde, elimiden gelen işleri alyp barýarys. Ýöne, gynansagam, maddy mümkinçiliklerimiz has gowy oýunçylary almaga şert berenok.

«Şinnik» indiki duşuşygyny 5-nji awgustda «Himki» bilen geçirer.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň