Soňky habarlar

Arhiw

«Alpha Home» çagalar we ýetginjekler üçin mebelleri taýýarlamak boýunça sargytlary kabul edýär

11:0204.07.2023
0
16221

«Alpha Home» dizaýn studiýasy çagalar we ýetginjekler üçin mebelleri taýýarlamak boýunça hyzmatlaryny hödürleýär.

Studiýanyň hünärmenleri dürli görnüşli mebelleri taýýarlamak we dizaýn etmek boýunça uly tejribä eýedirler. Emma wagt bir ýerde durmaýar, şeýlelikde, «Alpha Home» hem dürli stillerde we ugurlarda öz mümkinçiliklerini barlap görýär.

Kompaniýanyň hünärmenleri sargyt edijiniň isleglerine, çaga otagynyň ýa-da ýaňy doglan bäbekler üçin otagyň meýdanyna we gurluşyna laýyklykda, müşderilere çäksiz dizaýnerlik çözgütlerini hödürleýärler, şoňa görä hem owadan, esasan-da, çaga üçin amatly we rahat mebeli taýýarlaýarlar. Çagalar üçin mebel toplumlary ekologiýa taýdan arassa materiallardan taýýarlanylýar, şonuň üçin hem olar çaga üçin bütinleý howpsuzdyrlar.

Şeýle hem «Alpha Home» ýetginjekler üçin islendik görnüşli mebelleriň çyzgysyny taýýarlaýar. Ýetginjek otagynyň mebelleri, adatça, krowatdan, şkafdan, iş stolundan, kitap tekjesinden, tekjeden we komoddan ybaratdyr. Ýetginjek otagy ykjam gurluşa eýedir we köpugurly ulanyş üçin niýetlenendir, şonuň üçin hem ol ýa-da beýleki mebel böleklerini goşmak ýa-da aýyrmak arkaly onuň gurluşyny üýtgetmek mümkindir.

Sargytçynyň islegine laýyklykda, mebeliň düzüm böleklerini hem üýtgetmek, ýetginjegiň şahsyýetini şöhlelendirýän özboluşly aýratynlyklary girizmek mümkindir. Ýetginjek otaglary taýýarlananda hem diňe ýokary hilli we howpsuz materiallar peýdalanylýar.

«Alpha Home» sargyt edijilerine özüne çekiji ýetginjek ýa-da çaga otagyny, ýaňy doglan bäbekler üçin otaglary döredilende özbaşdak aýratynlyklary girizmek mümkinçiligi bilen, olaryň ähli talaplaryny kanagatladyrmaga ýardam edýär.

Mebel toplumlaryna we ulanylyş şertlerine baglylykda, studiýanyň ähli önümlerine bir ýarym ýyla çenli kepillik berilýär.

«Alpha Home» dizaýn studiýasyna sargyt etmek üçin şu salgyda ýerleşýän ofisine ýüz tutup bilersiňiz: Aşgabat, Atamyrat Nyýazow köç., 186, «Bereket» binasy, girelge howludan.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: (+993 65) 67 47 40, (+993 65) 64 44 47, (+993 12) 12 12 61, (+993 12) 12 12 71, (+993 12) 12 12 81, (+993 12) 12 12 91.

«Alpha Home» dizaýn studiýasynyň mebel nusgalary bilen onuň sosial ulgamdaky sahypasynda hem tanşyp bilersiňiz.

Şeýle-de okaň:

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň