Soňky habarlar

Arhiw

Iş maslahaty: bugdaý oragy, gowaça ideg edilişi bilen bagly meselelere garaldy

21:5619.06.2023
0
27460
Iş maslahaty: bugdaý oragy, gowaça ideg edilişi bilen bagly meselelere garaldy
Surat: tdh.gov.tm

Şu gün Prezident Serdar Berdimuhamedow obasenagat toplumyna gözegçilik edýän wise-premýer A.Ýazmyradowyň hem-de ýurduň welaýatlarynyň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde habar berildi.

Bellenilişi ýaly, iş maslahatynda ýurduň oba hojalyk toplumynda hem-de welaýatlarynda alnyp barylýan işleriň barşy bilen bagly meselelere garaldy.

Häkimler welaýatlarda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy barada hasabatlary berdiler.

Hasabatlarda galla oragy möwsüminiň guramaçylykly dowam edýändigi, bugdaýdan boşan meýdanlarda sürüm işleriniň geçirilýändigi, gowaça ekilen ýerlerde ideg işleriniň agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda ýerine ýetirilýändigi barada aýdyldy.

Prezident Serdar Berdimuhamedow hasabatlary diňläp, şu günler dowam edýän bugdaý oragy möwsüminiň ýokary guramaçylykly geçirilmeginiň möhüm talap bolup durýandygyna ünsi çekdi we bu ugurdaky işleriň depginlerini ýokarlandyrmak hem-de olara jogapkärçilikli çemeleşmek babatda häkimlere birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Şeýle hem döwlet Baştutany bugdaýdan boşan ýerlerde sürüm işleriniň, gowaça ekilen meýdanlarda ideg işleriniň agrotehniki möhletlerde geçirilmegi babatda birnäçe görkezmeleri berdi.

Soňra wise-premýer A.Ýazmyradow ýurtda dowam edýän möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy barada hasabat berdi.

Prezident Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, häzirki wagtda dowam edýän möwsümleýin oba hojalyk işlerine jogapkärçilikli çemeleşmegiň möhümdigini belledi we şunuň bilen baglylykda, galla oragynyň ýokary hilli, bökdençsiz geçirilmegini, bugdaýdan boşan meýdanlaryň sürlüp, ekiş möwsümine taýýar edilmegini, gowaça ideg işleriniň agrotehniki kadalara laýyk ýerine ýetirilmegini gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Döwlet Baştutany iş maslahatyna gatnaşyjylara ýüzlenip, oba hojalygyndaky bu möhüm möwsümi ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmegiň zerur talap bolup durýandygyna ünsi çekdi we bu ugurda alnyp barylýan işlere gatnaşýan ähli düzümleriň sazlaşykly işlemegini üpjün etmegi tabşyrdy.

Şeýle-de Prezident Serdar Berdimuhamedow ýurdy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasyna we Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl welaýatlarda açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän dürli maksatly desgalardyr binalardaky gurluşyk işleriniň ýokary hilli ýerine ýetirilmegini gözegçilikde saklamak babatda häkimlere birnäçe tabşyryklary berdi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň