Soňky habarlar

Arhiw

Serdar Berdimuhamedow alymlary, ylmy jemgyýetçiligiň wekillerini gutlady

10:3612.06.2023
0
20107

Şu gün — 12-nji iýunda Türkmenistanda Ylymlar güni bellenilýär. Şu mynasybetli Prezident Serdar Berdimuhamedow Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň ylmy jemgyýetçiligine hem-de «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar» atly halkara ylmy maslahata gatnaşyjylara Gutlag iberdi. «Türkmenistan» gazetinde çap edilen Gutlagynda döwlet Baştutany:

— Hormatly alymlar, ylmy jemgyýetçiligiň wekilleri! Gadyrly myhmanlar! Sizi güneşli tomus paslynyň ilkinji günlerinde giňden bellenilýän Ylymlar güni, şeýle hem «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar» atly halkara ylmy maslahatyň öz işine başlamagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Ylymlar güni mynasybetli geçirilýän dabaralaryň siziň durmuşyňyza gaýtalanmajak öwüşgin çaýjakdygyna, bu halkara ylmy maslahatyň Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň ylym ulgamyndaky üstünliklerini dünýä ýaýmak, ylmyň gazananlary we innowasion tehnologiýalar boýunça özara tejribe alyşmak hem-de halkara hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak babatda ähmiýetiniň örän uly boljakdygyna berk ynanýaryn — diýip belleýär.

Prezident Serdar Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, ylym we tehnologiýalar ýurduň şu günki hem-de geljekki ösüşleriniň esasyny düzýän gymmatlykdyr. Şu nukdaýnazardan, türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň öňdengörüjilikli başlangyçlary bilen döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugry hökmünde döwrüň ylmy-tehniki ösüşiniň gazananlaryna, bilimlere we innowasiýalara daýanyp, ýurtda ylym-bilimi, medeniýeti ösdürmek, dünýäniň syýasy, ykdysady, ylmy-medeni giňişliginde Türkmenistanyň ornuny pugtalandyrmak babatda baý tejribe toplandy. Ýokary tehnologiýalara, nazary ylymlara esaslanýan innowasion ösüşli ykdysadyýet döredildi. Jemgyýetiň aň-bilim kuwwatyny berkitmäge we adamyň intellektual dünýägaraýşyny ösdürmäge, ylym ulgamyny düýpli döwrebaplaşdyrmaga gönükdirilen milli maksatnamalar durmuşa geçirildi.

— Häzirki döwürde biz bu ugurdaky döwlet ylmy-tehniki syýasatymyzy üstünlikli alyp barýarys. «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasyna», «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna» laýyklykda, düýpli we amaly ylmy barlaglaryň özara baglanyşygyny has-da işjeňleşdirmegi maksat edinýäris. Akademiki, pudaklaýyn we ýokary hünär bilimi edaralarynda ylmy barlaglaryň häzirki zaman bitewi usulyýet binýadynyň kemala getirilmegi, milli ykdysadyýetimiziň innowasion gurluşynyň kämilleşdirilmegi üçin zerur ykdysady, guramaçylyk we hukuk şertlerini döredýäris.

Ylmyň we tehnologiýalaryň ösüşini täze derejelere çykarmak, ylmy barlaglaryň, tehniki işläp taýýarlamalaryň netijeliligini has-da ýokarlandyrmak, olary jemgyýetimiziň hem-de döwletimiziň möhüm meselelerini çözmäge gönükdirmek alymlarymyzyň öňünde goýýan wajyp wezipelerimizdir.

Şu günüň ylmy geljegiň tehnologiýalarydyr. Şoňa görä-de, ýurdumyzyň ylmy jemgyýetçiliginiň wekilleriniň ylmy açyşlaryna, senagat-innowasion tejribelerine, ylmy-inženerçilik garaýyşlaryna, maglumat-tehnologik barlaglaryna milli ykdysadyýetimiziň sanly düzümlerini ösdürmek hem-de geljegiň tehnologiýalaryny döretmek ugrundaky örän ähmiýetli mümkinçilikler hökmünde garaýarys — diýip, döwlet Baştutany Gutlagynda ýazýar.

«Ýurdumyzyň alymlarynyň, dünýäniň birnäçe döwletinden ylmy toparlaryň wekilleriniň gatnaşmagynda geçirilýän «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar» atly bu halkara ylmy maslahatyň ylmy barlaglaryň wajyp ugurlary boýunça tejribe alyşmakda hem-de özara bähbitli gatnaşyklaryň gerimini giňeltmekde örän möhüm ähmiýetiniň boljakdygyna ynanýaryn» diýmek bilen, Prezident Serdar Berdimuhamedow Gutlagynyň ahyrynda alymlara, ylmy jemgyýetçiligiň wekillerine berk jan saglyk, abadan we bagtyýar durmuş, ylmy hem-de döredijilik işlerinde uly üstünlikleri, täze açyşlary arzuw edýär.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň