Soňky habarlar

Arhiw

Saparmyrat Atabaýew Duşenbe şäherinde geçirilen sebitleýin küşt ýaryşynda ilkinji üçlüge girdi

23:5506.06.2023
0
21534

Duşenbe (Täjigistan) şäherinde geçirilen Dünýä küşt kubogynyň Merkezi Aziýa zolagynyň ýaryşynyň netijelerine görä, ýaryşyňiň gowy üç küştçüsiniň hataryndan orun almagy başardy. Türkmen küştçüsi Saparmyrat Atabaýew, özbek grossmeýster Nodirbek Ýakubboýew we Gazagystanyň halkara küşt ussady Alişer Süleýmanow açyk (erkekler) derejesinde 9-njy tapgyrda 6,5 utuk gazandy.

«Türkmenistan: Altyn asyr» saýtynyň habar bermegine görä, netijede Aziýa küşt federasiýasynyň sekiz zonasynyň biri bolan Merkezi Aziýanyň bäş ýurduny we Owganystany öz içine alýan 3.4 zonanyň çempiony Özbegistan toparynyň agzasy hökmünde 2022-nji ýyldaky Bütindünýä küşt olimpiadasynyň çempiony Nodirbek Ýakubboýew goşmaça görkezijileriň haasbynda ýaryşyň ýeňijisi boldy.

Ikinji orna Süleýmanow, üçünji orna bolsa Saparmyrat mynasyp boldy.

Saparmyrat ýaryşy o diýen şowly başlamady, gatnaşyjylaryň arasynda iň ýokary reýtinge eýe bolan (2630) Ýakubboýew birinji tapgyrda öňdeligi eýeledi we olimpiýa çempionyna mynasyp netijäni görkezdi.

7-nji tapgyrdan soň, Nodirbek 5.5 utuk bilen ýaryşyň ýeke-täk öňdebaryjysy boldy we dört gatnaşyjy birbada ýarym utuk yzda galdy - Rinat Jumabaýew (2590), Murtas Kazgaleýew (2506), Alişer Süleýmanow (2471, hemmesi Gazagystandan) we Saparmyrat Atabaýew (2433).

8-nji tapgyra Nodirbek geçen ýyl Hindistanda geçirilen Aziýa zolagynyň çempionatynda ony ýeňen Saparmyrat bilen duşuşdy.

Elbetde, Nodirbek geçen gezekki ýeňlişine jogap gaýtarmak üçn hem türkmen küştçüsiniň üstünden ýeňiş gazanjakdy.

Emma Saparmyrat, grossmeýster ussatlygyny ýene bir gezek görkezip, Nodirbekden üstün çykyp, garşydaşyndan pes däldigini subut etmegi başardy.

Şeýlelikde, soňky tapgyrdan öň ýaryşda birbada iki lider peýda boldy — 9-njy tapgyrda öz aralarynda duşuşmaly Alişer Süleýmanow we Saparmyrat Atabaýew öňde barýardylar.

Bu ýeňiş garşydaşlaryň islendik birine altyn medal we 2023-nji ýyldaky FIDE dünýä çempionatyna girmegi kepillendirýärdi.

Gara mallar bilen oýnap, Saparmyrat oýnuň ahyryna çenli ägirt uly ussatlygyny görkezdi we artykmaçlyk gazanmagyy başardy, emma iň soňky göçümlerde ýalňyşlyk goýberdi we bu garşydaşyň oýny deňme-deň tamamlamagy üçin ýeterlik boldy.

Saparmyradyň ýalňyşlygyndan soň Alişeriň ähli hereketleri küşt kompýuterleri tarapyndan teklip edilen güýçli dowamlylyga gabat gelendigini bellemek gerek.

Nodirbek Ýakubbaýew özüniň soňky oýunyny ýeňiş bilen tamamlady we zolagyň çempiony boldy.

Süleýmanow hem dünýä çempionatyna ikinji ýollanmany alanyndan hoşaldy.

Erkekleriň arasynda Saparmyratdan başga-da onuň doganlary grossmeýsterler Maksat we Ýusup Atabaýew, şeýle hem FIDE-niň ussady Azat Nurmämmedow dagy Türkmenistana wekilçilik etdiler.

Bäsleşikde zenanlaryň arasynda Türkmenistandan üç türgen gatnaşdy — sport ussatlygyna dalaşgär Ogulsuraý Baýrambaýewa (reýting — 1902), FIDE-niň ussady Läle Şöhradowa (2033) we birinji derejeli türgen Merýem Agajanowa (1897).

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň