Arhiw

Duşanbede Türkmen-täjik işewürler geňeşiniň birinji mejlisi geçiriler

10:4630.03.2023
0
34319
Duşanbede Türkmen-täjik işewürler geňeşiniň birinji mejlisi geçiriler

Türkmen wekiliýeti Duşanbede geçiriljek Türkmen-täjik işewürler geňeşiniň ilkinji mejlisine gatnaşar. Mejlis Türkmenistanyň Prezidentiniň Täjigistana saparynyň öňüsyrasynda — 8-9-njy aprelde geçiriler.

Mundan başga-da, bu senelerde Duşanbede iki ýurduň telekeçileriniň işewürler maslahatynyň geçirilmegine garaşylýar diýip, Täjigistanyň Söwda-senagat edarasy habar berýär. Bu çärelere gatnaşmak üçin Türkmenistandan 100 adamdan ybarat wekiliýetiň Duşanbe şäherine barmagyna garaşylýar. Işewürler maslahatynda Täjigistana 200-den gowrak telekeçi wekilçilik eder.

Bellenilişi ýaly, işewürler geňeşiniň mejlisiniň çäginde iki ýurduň arasynda işewürlik ugrundaky hyzmatdaşlygyň geljegi, täze hyzmatdaşlary gözlemek, iki ýurduň telekeçileri bilen maýadarlarynyň arasyndaky ykdysady we işewür gatnaşyklary has-da giňeltmek ara alnyp maslahatlaşylar. Şeýle-de maslahatyň çäklerinde iki ýurduň eksport harytlarynyň sergisi hem meýilleşdirilýär.

Şu ýylyň ilkinji aýlarynda Türkmenistan bilen Täjigistanyň arasyndaky söwda dolanyşygy, takmynan, 11,8 million amerikan dollara barabar boldy, bu bolsa, 2022-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 1,9% köpdür. Ikitaraplaýyn söwdanyň umumy mukdarynyň 11,6 million amerikan dollar töweregi türkmen önümleriniň importyna düşýär.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň