Soňky habarlar

Arhiw

Lebap welaýatynda 1400 gektar meýdana ýazlyk ýeralma ekildi

12:0128.03.2023
0
23655
Lebap welaýatynda 1400 gektar meýdana ýazlyk ýeralma ekildi

Lebap welaýatynda şu oba hojalyk ýylynda 1400 gektar ýerde ýazlyk ýeralma ekilip, ondan 19 müň 600 tonna hasyl almaklyk göz öňünde tutulýar.

Welaýatda şu oba hojalyk ýylynda ýazlyk ýeralma ekilen etraplaryň ählisinde hem bu möwsüme ykjam taýýarlykly gelnendigini, bu möhüm azyklyk ekininiň ekiljek ýerleriniň öňünden kesgitlenilip, tejribeli daýhanlara ynanylandygyny belläp geçmek möhümdir.

«Türkmenistan: Altyn asyr» elektron neşirinde habar berlişi ýaly, ýeralmanyň ýokary hasyl berýän, sebitiň toprak-howa şertlerine laýyk gelýän, synagdan geçen tohumlarynyň saýlanyp alynmagy hem-de ekişiň öz wagtynda, agrotehniki kadalara laýyklykda geçirilmegi, welaýatda bu ugura aýratyn üns berilýändiginiň subutnamalarydyr.

Çärjew etrabynda şu ýazky möwsümde 480 gektar, Dänew etrabynda 350 gektar, Saýat we Halaç etraplarynda degişlilikde 300 hem-de 130 gektar ýere ýeralma ekilip, ekinlere ideg işleri has-da göwnejaý alnyp barylýar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň