Soňky habarlar

Arhiw

«Jumbo» we «Emsan» dükanlary Türkiýäniň we beýleki ýurtlaryň ýokary hilli gap-gaçlarynyň giň görnüşlerini hödürleýär

12:0426.01.2023
0
25196

Türkiýäniň «Jumbo» we «Emsan» ýaly meşhur brendleriniň Türkmenistandaky resmi paýlaýjysy Aşgabadyň ýaşaýjylaryny we myhmanlaryny «Gül Zemin» söwda we dynç alyş merkezinde ýerleşýän ajaýyp we ýokary hilli aşhana hem-de çaýdyr kofe gap-gaçlarynyň dükanlaryna baryp görmäge çagyrýar.

«Jumbo» hem-de «Emsan» ýaly brendlerden başga-da, dükanda germaniýanyň, Fransiýanyň, Italiýanyň we Beýik Britaniýanyň farfor önümçilik kärhanalarynyň önümleri alyjylara ýetirilýär.

Bu ýerdäki gap-gaçlaryň esasy görnüşleri bolan «Jumbo» we «Emsan» önümleri farforyň we faýansyň, poslamaýan demiriň, aýnanyň iň gowy görnüşlerinden taýýarlanylýar. Olary diňe bir özüne çekiji we döwrebap dizaýny däl-de, eýsem ýokary hili-de tapawutlandyrýar. Olaryň ýasalýan materiallary mehaniki täsirlere, ýokary temperatura durnukly bolup, nahara täsir etmeýär we onuň tagamyny üýtgetmeýär. Kompaniýanyň önümleri Türkiýeden daşary ýurtlarda-da uly meşhurlyga eýe bolup, olar indi türkmen alyjylaryna hem elýeterli boldy.

Şu günlerde «Jumbo» hem-de «Emsan» dükanlaryndan gap-gaçlary 20% arzan bahadan alyp bolýar. Bu ýerde haryt görnüşleriniň aşhana gaplary, kastrýullar, saçlar we beýleki görnüşleri bar. Harytlaryň tölegleri nagt hem-de nagt däl görnüşlerde kabul edilýär. Satyn alnan harytlar ýurduň welaýatlaryna-da eltilip berilýär.

Dükanyň ýerleşýän salgysy: «Gül Zemin» söwda we dynç alyş merkeziniň 1-nji gaty. Habarlaşmak üçin telefon belgileri: 72 40 05 (Jumbo), 10 51 05 we (+993 61) 22 93 06 (Emsan). Sosial media ulgamyndaky hasaby: Jumbo; Emsan.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň