Soňky habarlar

Arhiw

«Ussat kömekçi» kompaniýasy utuşly bäsleşik geçirýär

10:5605.10.2022
0
20648

Aşgabatda gündelik hojalyk zibillerini zyňmak hyzmatynyň ýeke-täk üpjünçisi bolan «Ussat kömekçi» kompaniýasy öz müşderileri üçin 100-den gowrak baýrak utmak mümkinçiligi bilen bäsleşik geçirer.

Bäsleşik noýabr aýynda kompaniýanyň sosial ulgam sahypasynda başlanar. Noýabr aýynyň ahyrynda baýrak gowşurylyşy göni ýaýlymda geçiriler. Baýraklaryň arasynda öý we hojalyk harytlary bar. Bäsleşigiň şertleri barada soňrak habar bereris.

Kompaniýanyň hemmelere 3 günüň dowamynda zibilleri zyňmak üçin mugt synag hyzmatyny hödürleýändigini, şol bir wagtyň özünde zibil torbalaryny goşmaça sowgat hökmünde berýändigini ýatladýarys.

Zibilleri zyňmak hyzmaty bilen baglanyşykly ähli soraglar üçin şu telefon belgilerine ýüz tutup bilersiňiz:

(+993 62) 14 70 12, (+993 61) 28 47 66, (+993 65) 41 53 89.

Şeýle hem hyzmat üçin sosial ulgamda ýüz tutup bilersiňiz.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň