Soňky habarlar

Arhiw

Alekseý Teksler Aşgabatdaky Günorta Uralyň wekiliýetine ýolbaşçylyk etdi

18:1026.09.2022
0
39736
Alekseý Teksler Aşgabatdaky Günorta Uralyň wekiliýetine ýolbaşçylyk etdi
Surat: Çelýabinsk häkiminiň metbugat gullugy

Çelýabinsk sebitiniň gubernatory, Türkmenistanyň hökümetinde nebit-gaz, gurluşyk we oba hojalygy pudagyndaky hyzmatdaşlygy ara alyp maslahatlaşdy.

Çelýabinsk sebitiniň gubernatory Alekseý Teksler şu gün, 26-njy sentýabrda Günorta Uralyň wekiliýetiniň Aşgabat şäherine eden saparynyň çäginde ýurduň hökümet agzalary bilen birnäçe duşuşyk geçirdi. Onuň ýanynda Çelýabinsk sebitiniň öňdebaryjy kärhanalarynyň ýolbaşçylary hem bar diýip, Çelýabinsk sebitiniň hökümetiniň metbugat gullugy habar berýär.

Alekseý Teksler döwlet ministri, «Türkmengaz» döwlet konserniniň başlygy Batyr Amanow, «Türkmennebit» döwlet konserniniň başlygy Guwanç Agajanow we «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň başlygy Merdan Rozyýew bilen gepleşikleri geçirdi. Häkim bilen bilelikde turba metallurgiýa kompaniýasynyň, «Çelýabinsk turba öndüriji zawody» açyk paýdarlar jemgyýeti, «Magnitogorsk metallurgiýa kombinaty» açyk paýdarlar jemgyýeti, «Konar» senagat topary we Ural awtoulag zawodynyň wekilleri nebit-gaz pudagyndaky hyzmatdaşlygyň meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar.

Şeýle hem, gubernator Türkmenistan Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary Çarymyrat Pürçekow, Energetika ministri Hajymuhammet Orunow, Gurluşyk we binagärlik ministri Guwanç Rejepmyradow we Senagat ministri Baýmyrat Annamammedow bilen geçirilen duşuşykda Çelýabinsk sebitiniň gurluşyk mümkinçilikleri barada gürrüň berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary Annageldi Ýazmyradow we Oba hojalygy we daşky gurşawy goramak ministri Allanur Altyýew bilen bolsa oba hojalygyndaky hyzmatdaşlygyň geljegini ara alyp maslahatlaşdy.

«Esasy wezipe - söwda hyzmatdaşlygyny ösdürmek we şu gün Türkmenistanyň hökümetinde diýseň baý mazmunly duşuşyklar boldy. Biz öz mümkinçiliklerimizi tanyşdyrdyk we kärhanalarymyzyň adatça güýçli ugurlaryna Türkmenistan tarapyndan uly gyzyklanma bildirilýändigine şaýat bolduk. Bular - maşyn gurluşygy, metallurgiýa, elektrik önümçiligi we oba hojalygyndaky özara gatnaşyklar» diýip, gubernator pikirini paýlaşdy.

Häkim hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ugurlarynyň eýýäm bellidigini aýtdy. Şeýlelik bilen, türkmen nebiti gaýtadan işleýän pudagyň wekilleri Magnitogorsk kombinatynyň we «Konaryň» önümleri bilen gyzyklandylar, «Aşgabat-siti» ýaşaýyş toplumynyň gurluşygynda «Modern Glass» kompaniýasynyň özboluşly goşa aýnaly penjireleri peýdalanylyp bilner. Türkmen tarapy «Ural» awtoulag zawody, Çelýabinsk turba öndüriji zawody, DST-Ural bilen Merkezi Aziýa ýol enjamlary bilen üpjün etmek meselesinde işlemegiň ýollaryna seredýär we Türkmenistana turba önümlerini satmak barada eýýäm käbir ylalaşyklar gazanyldy.

Saparyň çäginde Alekseý Teksler Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Serdar Berdimuhamedow bilen duşuşar diýip, çeşme habar berýär.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň