Soňky habarlar

Arhiw

Beýik Britaniýanyň Türkmenistandaky ilçihanasy Korollyk maşgalasyna gynanç hatlarynyň kitabyny döretdi

09:3013.09.2022
0
17100
Beýik Britaniýanyň Türkmenistandaky ilçihanasy Korollyk maşgalasyna gynanç hatlarynyň kitabyny döretdi

Beýik Britaniýanyň Türkmenistandaky ilçihanasy Ýelizaweta II-niň aradan çykmagy mynasybetli gynanç hatlarynyň kitabyny döretdi. Bu barada ilçihana jemgyýetçilik torlaryndaky hasaby arkaly 12-nji sentýabrda habar berdi.

Kitap ilçihananyň Aşgabat şäherindäki edarasynda saklanylýar. Ilçihana «Ak Altyn» myhmanhanasynyň dolandyryş binasynyň 3-nji gatynda ýerleşýär. Gynanjyny beýan etmek isleýän islendik adam gündiz sagat 10-dan 12-ä we 14-den 17-ä çenli kitaba ýazgy galdyryp biler.

Şeýle hem Korollyk maşgalasyna göwünlik bermek islän islendik adam bu maşgalanyň resmi saýtynda ýa-da ilçihananyň ukembassy.ashgabat@fcdo.gov.uk salgysyndaky poçtasyna hat ýollamak arkaly maksadyny amala aşyryp biler.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň