Arhiw

Türkmenistanyň we Eýranyň gümrük gullugynyň ýolbaşçylary umumy serhetdäki gözegçilik nokatlaryna baryp gördüler

14:5601.09.2022
0
21789
Türkmenistanyň we Eýranyň gümrük gullugynyň ýolbaşçylary umumy serhetdäki gözegçilik nokatlaryna baryp gördüler

31-nji awgustda Türkmen-Eýran serhedindäki «Artyk» (Türkmenistan) - «Lotfabad» (Eýran) barlag nokatlarynda Türkmenistan bilen Eýranyň gümrük gullugynyň ýolbaşçylarynyň arasynda iş duşuşygy geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy habar berdi.

Türkmenistan Döwlet gümrük gullugynyň başlygy Maksat Hudaýgulyýew we Eýran Yslam Respublikasynyň Gümrük Dolandyryşynyň prezidenti Alireza Mogadasi bilelikde «Artyk» we «Lotfabad» barlag nokatlaryna baryp gördüler we alnyp barylýan işleri bilen tanyşdylar.

«Artyk» gümrük nokadyna baryp görenlerinde, eýran wekiliýeti häzirki zaman material we tehniki bazany, rentgen enjamlaryny, ýük dezinfeksiýa terminallaryny we hyzmat ediji itler üçin otaglary öz içine alýan bölümiň infrastrukturasy bilen tanyşdy.

Eýranly myhmanlar Türkmenistanyň gümrük gullugynyň işleri barada pars dilinde taýýarlanan wideolar bilen hem tanyşdylar.

Duşuşykda gümrük maglumatlary alyşmak üçin ýakynda gol çekilen Tehniki şertleri durmuşa geçirmek, şonuň ýaly-da, hyzmatlaryň şertnama we hukuk esaslarynyň sanawy we geljekki işler ara alnyp maslahatlaşyldy. Şeýle hem ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy has-da giňeltmek üçin belli ugurlar kesgitlenildi.

Duşuşyk şu ýylyň iýun aýynda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Eýran Yslam Respublikasyna eden sapary wagtynda gazanylan ikitaraplaýyn şertnamalary durmuşa geçirmekde möhüm ädim hökmünde guraldy. Şonda iki ýurduň arasynda gümrük ulgamy ýaly ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň dürli ugurlary boýunça birnäçe resminama gol çekildi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň