Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabatda Bütindünýä Söwda Guramasynyň wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi

20:2306.07.2022
0
3456
Aşgabatda Bütindünýä Söwda Guramasynyň wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi
Surat: mfa.gov.tm

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde BSG-nyň baş direktorynyň orunbasary Çjan Sýançeniň ýolbaşçylygynda Bütindünýä Söwda Guramasynyň wekilýetiniň hem-de Türkmenistanyň BSG-na goşulmagynyň meselelerini öwrenmek boýunça döredilen Hökümet toparynyň arasynda «tegelek stol» geçirildi.

DIM-niň resmi saýtynda berilýän habara görä, bu çärä Türkmenistanda akkreditasiýa edilen daşary ýurtlarynyň diplomatik edaralaryň we halkara guramalarynyň wekilhanalarynyň ýolbaşçylary hem-de wekilleri gatnaşdylar.

«Tegelek stoluň» işiniň dowamynda Türkmenistanyň BSG-nda «goşulýan ýurt» derejesine eýe bolmagy, Türkmenistanyň daşary söwdasynda ýagdaýynyň berkemegine, ynamly we jogapkärli hyzmatdaş hökmünde halkara abraýynyň ýokarlanmagyna, daşary ýurt maýa goýumlarynyň çekilmegine şeýle-de, Bütindünýä Söwda Guramasy bilen Türkmenistanyň guramaçylykly hyzmatdaşlygynyň berkidilmegine we bu ugurlar boýunça toplumlaýyn işleriň dowam etdirilmegine ýardam berer diýip bellenildi.

Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary W.Hajiýew maslahatda çykyş etmek bilen, biziň döwletimiziň esasy maksady Bütindünýä Söwda Guramasynyň doly hukukly agzasy bolmagyndan ybaratdyr diýip aýratyn belläp geçdi. Bu ugurda Türkmenistan gurama bilen ýakyn hyzmatdaşlyk etmekde yzygider tagallalary dowam etdirer.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň