Soňky habarlar

Arhiw

Kazanda Baş metjit toplumynyň gurluşygynda ýadygärlik daşyny oturtmak dabarasy geçirildi

15:3623.05.2022
0
3410

Kazanda Baş Metjit toplumynyň gurluşygynyň şanyna ýadygärlik daşyny oturtmak dabarasy geçirildi.

Ýadygärlik daşynyň üstünde heýkeltaraş Zulfiýa Muhamedýanowanyň arap, tatar, rus we iňlis dillerinde ýazylan "Wolga Bulgariýasynyň yslamy kabul etmeginiň 1100 ýyllygy mynasybetli, Baş metjit toplumynyň gurulmagy mynasybetli" nyşanlar bar.

Bu çärä Tatarstanyň Prezidenti Rustam Minnihanow, Kazan şäheriniň häkimi Ilsur Metşin, "Russiýa - Yslam dünýäsi: KazanSummit 2022" XIII halkara ykdysady sammitiň wekilleri, "Russiýa - Yslam dünýäsi" strategiki görüş toparynyň mejlisleri, tatar dini wekilleriniň Bütin Russiýa Forumynyň 1100 wekili, şeýle hem jemgyýetçiliň wekilleri, myhmanlar we respublikanyň ýaşaýjylary gatnaşdylar.

Metjidiň gurluşygy Wolga Bulgariýasynyň Yslamyň resmi taýdan kabul edilmeginiň 1100 ýyllygynyň öňüsyrasynda möhüm taryhy waka bolmak bilen, Tatarystan Respublikasynyň Musulmanlar Ruhy Geňeşi tarapyndan wekilçilik edilýän Tatarystanyň Musulman jemagatynyň başlangyjy bilen alnyp barylýar. Tatarystanyň Prezidentiniň buýrugy bilen Wolga Bulgariýasynyň Yslam dinini kabul etmeginiň 1100 ýyllygy döwlet derejesinde bellenilýär.

Baş metjit Kazanka derýasynyň ajaýyp kenarynda, Kazan Kremliniň diwarlarynyň garşysynda ýerleşer we bir wagtyň özünde azyndan 10 000 adamy kabul edip biler.

Jemgyýetiň ruhy-ahlak taýdan ösüşine ýardam etmek, Tatarystanyň halklarynyň däp-dessurlaryny gorap saklamak maksady bilen 2022-nji ýylda Tatarystanyň Prezidentiniň karary bilen Jemgyýetiň ruhy-ahlak taýdan ösüşine ýardam etmek boýunça «Igelek-Hoşniýetlilik» Respublikan gaznasy döredildi. Gaznanyň gözegçilik geňeşine Rustam Minnihanow ýolbaşçy bellenildi. Gaznanyň esasy wezipeleriniň biri — jemgyýetiň ruhy-ahlak taýdan terbiýelenmegi üçin zerur bolan desgalary gurmak, gaýtadan dikeltmek we abatlamak bilen bagly çäreleri maliýeleşdirmek bolup durýar.

Bu gazna Baş metjidiň gurluşygynyň sargytçysy bolup çykyş edýär, baş potratçysy «Ýewrostroýholding+».

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň