Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabatda paýtagtyň çeperçilik mekdepleriniň uçurymlarynyň sergisi guraldy

16:0922.05.2022
0
10223
Aşgabatda paýtagtyň çeperçilik mekdepleriniň uçurymlarynyň sergisi guraldy
Surat: turkmenistan.gov.tm

Türkmenistanyň Döwlet şekillendiriş sungaty muzeýinde Aşgabat şäheriniň 2 sany çagalar sungat mekdebiniň — Aşgabadyň 2-nji çagalar çeperçilik mekdebiniň hem-de Bäşim Nuraly adyndaky çagalar çeperçilik mekdebiniň uçurymlarynyň işleriniň sergisi guraldy.

«Türkmenistan: Altyn asyr» internet neşiriniň habar bermegine görä, bu sergide tanyşdyrylan eserler ýokary döredijilik ussatlygy hem-de mowzuklarynyň köpdürlüligi bilen tapawutlanýar.

Sergi dogrusynda Bäşim Nuraly adyndaky çagalar çeperçilik mekdebiniň direktory G.Amanowa şeýle belleýär:

«Her ýylda okuwymyzyň uçurymlary bilen hoşlaşanymyzda ýüregimizde biygtyýar gaýgyny duýýarys. Şägirtlerimizi özbaşdak täze bir ýola ýollamak bilen, olaryň geljekde saýlap alan hünärleri hem-de okuw mekdebimizde öwrenen zatlary boýunça ussat sungat işgärleri, şeýle-de ýagşy häsiýetli adamlar bolup ýetişjekdigine umyt bildirýäris».

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň